Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського має славну багатовікову історію. Створений з ініціативи видатного ґрунтознавця Василя Докучаєва у 1891 році, заклад і нині залишається провідною науково-дослідною  установою Полтавщини. Гордістю колекційного надбання Музею є зразки ґрунтів, зібрані експедицією під керівництвом вченого на теренах Полтавської губернії. Нині в Музеї зберігається 3802 одиниці, з яких 567 зразків зібрані на території Кременчуцького повіту учнем Василя Докучаєва ‒ Володимиром Вернадським.
У 2012 році в рамках договору про наукове співробітництво між Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського та нашим Музеєм було проведено роботу по вивченню зміни вмісту гумусу (Н) та мікроструктури чорноземів Кременчуччини за 120 років. Науковці порівняли результати сучасних досліджень з даними про склад ґрунту, одержаними В.І. Вернадським у 1892 році. У рамках дослідження було обстежено стан ґрунтової колекції з Кременчуцького повіту, опрацьовано інвентарні книги, списки зразків ґрунтів (1953 р.) та записи польового щоденника експедиції, ідентифіковані сучасні назви населених пунктів, відповідно до локалітетів, зазначених на польових етикетках експонатів. Співробітники Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського провели відбір 14 ґрунтових зразків із місць, де їх було зібрано  під час роботи експедиції В.В. Докучаєва в 1892 році. У кожному такому полігоні відбір ґрунту було виконано двічі: з едафотопу агроценозів та природних біоценозів. Зразки ґрунту підготовлено до аналізу за стандартною методикою, після чого методом Тюріна визначено вміст гумусу (Н).
Паралельно для проведення аналізів співробітники закладів відібрали мікрокількості із зразків ґрунтів  колекції В.І. Вернадського.
Дані порівняльного аналізу експериментальних результатів визначення гумусу у чорноземі сучасних з ґрунтами 120-річної давнини  показали: в умовах природних едафотопів відбувається процес гуміфікації (збільшення гумусу 0,8% у середньому) і втрата органічної речовини внаслідок аграрної експлуатації чорноземів в усіх пробах. В окремих випадках спостерігалося зменшення гумусу на 1,1 %.  Максимальне зростання гумусу  ( на 1,59%) зареєстроване в пробі чорнозему, відібраному на мезофітній лучній ділянці  на межі зі смугою очерету звичайного в хуторі Білани між селами Бондари і Солониця, а максимальна втрата (2,73%) – у пробі з едафотопу пшеничного агроценозу в околиці с. Святилівка.
Слід зазначити, що спостерігалося переважання максимально можливої  швидкості зменшення концентрації гумусу ( в середньому 0,2 % на 10 років) над її зростанням (0,1 %) в умовах генезису південних чорноземів Полтавщини.
У 2013 році зразки ґрунтів із Кременчуцького повіту експонувалися на виставці «На шляху до ноосфери» (присвяченій 150-річчю від дня народження В.І. Вернадського). Після ремонтно-реставраційних робіт  колекційний матеріал, зібраний Володимиром Вернадським на Кременчуччині, займе достойне місце в експозиції відділу природи.

Підготували Олена Шиян – завідувачка науково-дослідного експозиційного відділу природи та Віра Старченко – завідувачка сектору науково-дослідного відділу фондів.

21 12 05 grunty