2019

lysyty
button

Листи з Америки: Культурологічні нариси про життя мисткині у вигляді листів до українців

Катерина Кричевська-Росандіч .Листи з Америки [Текст]: Культурологічні нариси про життя мисткині у вигляді листів до українців / Кричевська-Росандіч Катерина. − Полтава: ТОВ «АСМІ», 2019. – 362 с., [20] арк. іл.

ISBN 978-966-182-548-1

Книга знайомить з листами відомої киянки з Каліфорнії, американської художниці Катерини Кричевської-Росандіч до художників, музейників, мистецтвознавців та науковців.

Видання, крім власних архівних листів, листівок і світлин, ілюстроване кольоровими знімками Леоніда Колєснікова, зробленими у садибі Катерини Росандіч протягом 2015 – 2017 років.

Для всіх, хто цікавиться історією культури й мистецтва, життям українців – діаспорян.

filexpo 2019
button

Полтавафілекспо 2019

Полтавафілекспо 2019. Друга регіональна філателістична виставка. / Відп. ред. Мелліе М. В, упоряднк Кудряшов Г. О. – Полтава, 2019. – 28 с

Каталог другої філателістиної виставки у Полтаваі 8-11 листопала 2019 року.

2016

krichevskiy galyan
button

Галя Галян. Розповіді про мистецьку родину Кричевських

Галя Галян. Розповіді про мистецьку родину Кричевських [Текст]: [Культурологічні нариси] / Галян Галя. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2016. – 89 арк. [8] арк., іл.

ISBN 978-966-182-399-9

Автор книги розповідає про життєдіяльність відомого мистецького роду Кричевських, їх твори, меморії та зв’язок з Полтавщиною.
Для учнів художніх шкіл, училищ, студентів, усіх, хто цікавиться історією культури й мистецтва.

2015

SLP 2015
button

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2015 = Anti quities of the Dnieper Left Bank Regions – 2015 : збірник на у кових праць / Центр пам’ят кознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України; ЦОДПА; [наук. і відп. ред. Суп ру ненко О. Б.; редкол. : Івакін Г. Ю., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – К. : Центр пам’ят ко знавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 208 с. + IV вкл.

ISBN 978-966-8999-68-0

Вміщені статті і публікації археологів – дослідників старожитностей Дніпровського Лівобережжя і Криму. Видання включає наукові праці з археології доби енеоліту, бронзи, раннього залізного віку, розвинутого і пізнього середньовіччя, козацької епохи, що присвячені проблематиці вивчення поселень і городищ, скарбів, випадкових знахідок, які вдалося зберегти і передати до музейних колекцій.
Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і краєзнавців.

2014

SLP 2014
button

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2014 = Antiquities of the Dnieper Left Bank Regions – 2014 : збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України; ЦОДПА; [наук. і відп. ред. Супруненко О.Б.; редкол. : Івакін Г.Ю., Ковальова І.Ф., Кулатова І.М. та ін.]. – К.–Полтава : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. – 146 с. + VІІІ вкл.

ISBN 978-966-8999-59-8

Вміщені статті і публікації археологів та істориків – дослідників старожитностей Дніпровського Лівобережжя і Подніпров’я. Видання включає наукові праці з археології раннього залізного віку, раннього, розвинутого і пізнього середньовіччя, козацької доби, що присвячені проблематиці вивчення скарбів та окремих знахідок, які вдалося зберегти і передати до музейних колекцій.
Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв та краєзнавців.

zamura book
button

Замура Олена «Великий шаленець»: смерть і смертність в Гетьманщині XVIII ст.

Замура Олена «Великий шаленець»: смерть і смертність в Гетьманщині XVIII ст.: монографія / О.Ю. Замура. — К.: К. І. С., 2014. — 240 с.

ISBN 978-617-684-072-5

Монографія присвячена смертності православного населення Гетьманщини в середині ХVІІІ ст. У дослідженні зроблено наголос на провідній ролі екзогенної групи факторів смертності в традиційних суспільствах, обчислено й проаналізовано особливості показників смертності мешканців полкових сіл. Наведені підрахунки здійснено за допомогою історико-демографічних методів на основі даних джерел фіскального (Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 рр.) та церковного (метричні книги, сповідальні розписи) обліку населення. Конфлікт між православною есхатологією і суспільною жалобною практикою розглянуто через призму актових матеріалів Переяславської духовної консисторії, духівниць представників козацької еліти та етнографічних джерел.

Для спеціалістів в галузях соціальної історії, історичної демографії, культурології, викладачів, аспірантів, студентів.

2012

SLP 2012
button

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2012 = Anti quities of the Dnieper Left Bank Regions – 2012 : збірник на у кових праць / Центр пам’ят кознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України; ЦОДПА; [наук. і відп. ред. Суп ру ненко О.Б.; редкол. : Івакін Г.Ю., Ковальова І.Ф., Кулатова І.М. та ін.]. – К.–Полтава : Центр пам’ят кознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – 200 с. + ІV вкл

ISBN 978-966-8999-50-5

Вміщені статті і публікації археологів та істориків України, Росії, Угорщини – дослідників ста ро жит нос тей Дніпровського Лівобережжя і Подніпров’я, укладені за результатами роботи міжнародної наукової конференції «Перещепинський скарб та його епоха» (м. Комсомольськ, 14-15 серпня 2012 р.). Видання включає наукові праці з археології раннього і розвинутого середньовіччя, археогенетики, роботи з розробки пам’яткознавчих проблем.
Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв та краєзнавців.

fbg 2012
button

Феномен Більського городища

Феномен Більського городища: дослідження, збереження та популяризація найбільшої в Європі пам’ятки раннього залізного віку: 36. наук, праць та матеріалів наукової конференції / Ред. кол.: В.М. Вадімов, Г.Ю. Івакін, С.А. Скорий; наук, і відп. ред. О.Б. Супруненко / ЦП НАН України і УТОПІК; ЦОДПА УК ПОДА; ІКЗ "Більськ". — Полтава: ТОВ “Фірма “Техсервіс”, 2012. — 132 с.: іл.

ISBN 978-966-8999-40-6

До уваги читача пропонуються статті, публікації та матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської наукової конференції "Феномен Більського городища: збереження, дослідження та популяризація найбільшої в Європі пам'ятки доби раннього залізного віку" (смт. Котельва Полтавської обл., 22-23 червня 2012 р.), яка присвячена вивченню унікального археологічного комплексу пам'яток Більського городища, охороні та збереженню об’єктів найдавнішої культурної спадщини Середнього Поворскля і проблемам туристичного використання старожитностей скіфської і середньовічної епох, нового часу.

Для археологів, істориків, краєзнавців, працівників музеїв, широкого загалу шанувальників стародавньої історії Дніпровського Лівобережжя України.

 

 

petrashivskiy kurgan
button

Петрашівський курган доби енеоліту – бронзового віку

Супруненко О.Б. Петрашівський курган доби енеоліту – бронзового віку = Petrashivka Eneolithic-Bronze Age Mound. — Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. — 140 с. + 8 кол. вкл.; 109 іл.

ISBN 978-966-8999-45-1

Видання вводить до наукового обігу матеріали науково-рятівних досліджень насипу поодинокого кургану у с. Петрашівці Кременчуцького району Полтавської області, в якому виявлено 17 поховань епох енеоліту, бронзового і початку раннього залізного віків, нового та новітнього часів, кілька культових та господарських об’єктів.
З-поміж них — унікальний для території Полтавщини комплекс кам’яної гробниці-цисти доби середнього енеоліту, серія катакомбних та чорногорівське поховання.
Для археологів, істориків, викладачів вишів, працівників музеїв, краєзнавців.

Для археологів, істориків, краєзнавців, працівників музеїв, широкого загалу шанувальників стародавньої історії Дніпровського Лівобережжя України.

 2011

madjary
button

Археологія і давня історія україни. вип. 7. мадяри в Середньому Подніпров’ї

Археологія і давня історія україни. вип. 7. мадяри в Середньому Подніпров’ї: зб. н. пр. – Київ: вид. ІА НАНУ, ЦП НАНУ І УТОПІК, ЦОДПА, 2011. – 200 с. + 18 кол. вкл.

ISBN 978-966-02-5429-9 (серія)
ISBN 978-966-8999-39-0 (вип. 7)

у збірнику наукових праць представлені дослідження археологів україни і російської Федерації, присвячені висвітленню актуальних проблем археології та історії давньоугорських племен часу їх проживання на Південному уралі, у Поволжі та україні. особлива увага приділена групі поховальних пам’яток Суботицького типу, відкритих у Середньому Подніпров’ї, які датуються другою – останньою чвертями іх та рубежем ІХ–Х ст. – часом набуття мадярами «нової батьківщини».

2010

SLP 2010
button

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

СТАРОЖИТНОСТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПОДНІПРОВ’Я : Збірник наукових праць і матеріалів Х науково-практичного семінару «Охорона та дослідження пам’яток археології» (м.Комсомольськ, 14-16 серпня 2010 р.) / Редкол.: Фасій Г.І., Вадимов В.М., Кулатова І.М. та ін.; наук. ред. Супруненко О.Б. – Київ-Полтава, 2010. – 140 с. + 2 кол. вкл. – (Центр пам’яткознавства Національної Академії наук України і Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації).

ISBN 978-966-8999-28-4

До уваги читача пропонуються статті і публікації за матеріалами Х науково-практичного семінару «Охорона та дослідження пам’яток археології», що відбувся у м.Комсомольськ Полтавської обл. 14-16 серпня 2010 р. Видання включає наукові праці з археології раннього залізного віку, епохи середньовіччя, золотоординського і козацького часу, досвіду обліку пам’яток, а також тези і тексти окремих доповідей, що виголошені на семінарі.
Для археологів, істориків, памяткоохоронців, краєзнавців, працівників музеїв.

2007

hist
button

Супруненко О.Б. З історії археологічних досліджень на Полтавщині

З історії археологічних досліджень на Полтавщині: Короткий нарис. – Київ-Полтава: Видавництво ПП «Гротеск», ВЦ «Археологія», 2007. – 124 с.: іл. – (Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської ОДА).

ISBN 978-966-8999-12-3

У виданні наводиться короткий огляд історії наукових знань про старожитності Полтавщини та основних етапів археологічного вивчення території Полтавської області у XVII-ХХ та на початку ХХІ ст.
Для істориків, археологів, пам’яткоохоронців, викладачів вищої і середньої школи, краєзнавців.

2004

starojitnosti ordy
button

Старожитності золотоординського часу Дніпровського лісостепового Лівобережжя

Супруненко О.Б., Приймак В.В., Мироненко K.M. Старожитності золотоординського часу Дніпровського лісостепового Лівобережжя / Наук, та відп. редактор Моця О.П. — Київ-Полтава: „Археологія”, 2004. — 82 с.: іл., карти. — (Центр пам’яткознавства НАН України і Українського т-ва охорони пам’яток історії та культури. Ін-т археології НАН України. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації. Сумська обл. орг. Українського т-ва охорони пам’яток історії та культури).

ISBN 966-7628-14-0

У виданні охарактеризовані давньоруські та золотоординські пам’ятки другої половини ХІІІ-ХІУ ст. передстепових просторів Дніпровського Лівобережжя у межиріччях Орелі та Сули, Сейму і Ворскли, в межах сучасних Полтавської і Сумської областей України.
До наукового обігу вводяться результати нових археологічних досліджень, матеріали музейних і приватних колекцій.
Для археологів, істориків, краєзнавців, широкого кола читачів, які цікавляться проблемами пізньосередньовічної історії України.

2000

skarjinska
button

Супруненко О. Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України

Супруненко О. Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України (Лубенський музей К.М.Скаржинської): Монографія. — Київ-Полтава: Археологія, 2000. — 392 с.: іл. — Укр. м. — Рез. укр., рос., англ. — (Національна Академія наук України. Ін-т археології. Полтавська обласна рада. Управління культури
Полтавської облдержадміністрації. Центр охорони та досліджень пам’яток археології).

ISBN 966-02-1866-4

Дослідження висвітлює археологічну діяльність Лубенського музею К.М.Скаржинської (1852-1932), що успішно діяв у 1874-1906 рр. у Круглику під Лубнами на Полтавщині. Цей перший в У країні приватний історико-краєзнавчий музей з яскраво вираженими рисами археологічного збиральництва став осередком археологічного вивчення Дніпровського Лісостепового Лівобережжя, згрупувавши навколо себе чимало
відомих дослідників (Ф.І.Камінський, Г.С.Кир’яков, С.К.Кульжинський, В.Г.Ляскоронський, К .П.Бочкарьов та ін.). У ході досліджень та цілеспрямованого археологічного збиральництва в музеї було створене значне взірцево документоване зібрання старожитностей, походження якого пов’язується з більше ніж 200 пам’ятками території Середнього Подніпров’я, Лівобережжя Дніпра, Півдня України, Білорусі, Болгарії, Молдови, Росії. П ізніше ця збірка лягла в основу колекцій сучасних полтавських Краєзнавчого, Художнього та ряду інших музеїв.
Монографія розкриває життєвий і творчий науковий шлях лубенських подвижників на терені музейництва й археології. Аналізується дослідницька і видавнича діяльність, склад колекцій, зокрема археологічне зібрання К .М.Скаржинської та його доля. Видання доповнене зводом пам’яток, досліджених членами лубенського
археологічного осередку, переліком предметів збірки, реєстрами дарників колекцій, зібрань, що ввійшли до складу музею, покажчиком сучасного місцезнаходження ряду предметів у музеях України, переліком використаних джерел та літератури.
Для широкого кола шанувальників вітчизняної культури, істориків, археологів, музеєзнавців
та пам’яткоохоронців, краєзнавців, викладачів і студентів вузів.

 

Катерина Кричевська-Росандіч .Листи з Америки [Текст]: Культурологічні нариси про життя мисткині у вигляді листів до українців / Кричевська-Росандіч Катерина. − Полтава: ТОВ «АСМІ», 2019. – 362 с., [20] арк. іл.

ISBN 978-966-182-548-1