Видавнича діяльність Полтавського краєзнавчого музею

Видавнича діяльність музею. Вона відзначається багатоплановістю й різноманіттям, з кожним роком удосконалюючись у змісті й формі.

В цілому ж видання музею можна розділити так:

 1. Звіти про діяльність музею.
 2. Періодичні наукові видання.
 3. Монографії.
 4. Путівники.
 5. Каталоги та проспекти виставок.
 6. Методичні та інформаційні видання.
 7. Бібліографічні покажчики.

Історія публікаторської діяльності Полтавського краєзнавчого музею нараховує кілька десятиліть. Власне, розпочалася вона з виникненням самого закладу. Перші видання музею — це щорічні звіти про його роботу. Найдавніший датується 1892 р. Окремі роботи наукових працівників досить часто з’являлися у світ у позамузейних виданнях.

Важливим етапом у житті музею стало святкування його 35-річчя. Саме в цей час колективом науковців було підготовлено і видано (1927-1928 рр.) двотомник, у якому опубліковано результати багаторічних наукових досліджень. Для цього видання вперше в історії закладу Я. Риженком було підготовлено короткий огляд його історії, подана хроніка музейного життя тодішньої Полтавщини.

На жаль, після видання згаданого двотомника видавнича діяльність була фактично припинена аж до 1961 р., якщо не брати до уваги путівника по революційному відділу «Революція 1905 року на Полтавщині» (Полтава, 1939) та чотирьох путівників по виставках, підготовлених Я. Риженком у 1928-1930 рр. У 1961 р. побачило світ перше видання довідника-путівника «Полтавщина» (Харків, 1961), підготовленого колективом музейних працівників у складі О. П. Котлик, Н. П. Малюченко, Є. Я. Мовчан, С. П. Устименко, А. А. Фуремс, В. Т. Шевченко. З цього часу розпочалося видання путівників. Загалом до 1977 р. було підготовлено й видрукувано шість путівників (1967, 1969, 1970, 1971, 1975, 1976) та одна книга для туристів (1974). З 1977 р. виходить у світ кілька каталогів музейних колекцій і проспектів виставок. Першою ластівкою став «Каталог обласної виставки творів самодіяльних художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва Полтавщини» (Полтава, 1977).

Активний період видавничої діяльності музею розпочинається 1987 р., коли було підготовлено й проведено обласну науково-практичну конференцію, присвячену 100-річчю М. Я. Рудинського; матеріали її побачили світ. Наступного 1988 р. музей підготував і провів Перший обласний науково-практичний семінар «Охрана и исследование памятников археологии Полтавщины», матеріали видрукувані окремою книгою (Полтава, 1988). 1989 р. проведено другий семінар під цією назвою, 1990 р, — третій. Матеріали їх також було видано відповідно в 1989 та 1999 рр. Одночасно розпочинається підготовка й видання наукових збірників археологічної тематики «Археологические исследования на Полтавщине» (Полтава, 1990), «Пам’ятки археології Полтавщини» (Полтава, 1991). Підготовлено і видрукувано каталоги археологічних пам’яток м. Полтава, смт Машівка та Карлівка (авт. Супруненко О. Б., Кулатова І. М. Полтава, 1988, 1990). Святкування столітнього ювілею музею сприяло ще більшому розгортанню його видавничої діяльності. Розпочинається публікація архівного матеріалу з історії закладу: 1991 р. побачили світ спогади одного з перших директорів музею В. Ф. Ніколаєва «Из истории Полтавского краеведческого музея» (Полтава, 1991), а невдовзі — збірки «Федір Камінський: Наукова та епістолярна спадщина» (Полтава, 1992), «Документи з історії Центрального Пролетарського музею Полтавщини (Полтава, 1993). Видрукувано також ряд збірників, у яких відображені результати наукової роботи колективу закладу: «Полтавський краєзнавчий: Сторінки історії та колекції» (Полтава, 1991), «100-річчя Полтавського краєзнавчого музею: Матеріали ювілейної наукової конференції» (Ч. 1-3. Полтава, 1991). Того ж таки, ювілейного 1991 і наступного 1992 р. побачили світ бібліографічні покажчики «Труды Полтавской ученой архивной комиссии», «Видання Полтавського краєзнавчого музею за 100 років» (Полтава, 1991) та «Орест Левицький» (Полтава. 1992). У 1992 р. започатковано видання археологічного збірника (побачили світ вип. 1-2. Полтава, 1992).

Здобуття Україною державної незалежності сприяло появі у світ праць представників української діаспори. У 1992 р. музеєм видано працю відомого педагога, полтавця за походженням, Григорія Ващенка «Виховний ідеал» (Полтава, 1992), 1994-го спогади Д. Солов’я «Розгром Полтави», а 1995 р. разом з Інститутом української археографії перевидано в Україні працю відомого історика Т. Мацьківа «Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах» (Київ — і Полтава, 1995).

Нові реалії політичного життя, сплеск національної самосвідомості українського народу сприяли появі ряду досліджень так званих «білих плям» української історії. У 1995 р. підготовлено й проведено наукову конференцію «Виявлення та дослідження пам’яток національно-визвольних змагань українського народу на Полтавщині (1917 — 1920 рр.)». Результатом цього заходу стало видання його матеріалів (Полтава, 1995).

Поступово налагоджується співпраця з науковцями Полтавщини. Музей видає або бере участь у виданні нових досліджень полтавських істориків. 1994 р. побачила світ монографія О. Нестулі «Біля витоків державної системи охорони пам’яток культури в Україні» (Полтава, 1994), а наступного 1995 р. — книга К. Гладиша й Ю. Цирульника «Полтава. Памятники еврейской культуры» (Полтава, 1995).

На жаль, через економічну кризу в країні та в зв’язку з цим скрутне фінансове становище музею, видавнича діяльність була тимчасово призупинена. Однак це не значить, що наукові дослідження працівників музею не доходили до широкої аудиторії. Досить часто їх результати публікувалися на сторінках позамузейних видань, у т. ч. і столичних: «Археологічний літопис Лівобережної України» (Полтава; виходить із 1997 р.), «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (Київ; виходить із 1992 р.), «Полтавські єпархіальні відомості» (Полтава; виходить із 1993 р.), «Полтавська Петлюріана» (Полтава; виходить із 1993 р.) та ін.

Відновлюється видавнича діяльність 1998 р. виданням брошури «Рекомендації по заповненню уніфікованого паспорта на експонати групи «Книги — брошури», підготовленої М. Горбенком (Полтава, 1998). Наступного, 1999 р., видано збірник статей і матеріалів наукової конференції «Проблеми та шляхи розвитку народного мистецтва Полтавщини» (Полтава, 1999). 2000 р. розпочався з видання матеріалів наукових читань «2000-ліття християнства — славна віха в історії людства» (Полтава, 2000) і науково-практичної конференції «Подвигу народному жити у віках» (Полтава, 2000). Цього ж року видрукувано монографію І. М.  Гавриленка «Зимівниківська археологічна культура» (Полтава, 2000).

У 2001 р. у співробітництві з Інститутом історії України було підготовлено і видано збірку наукових статей «Історія України: маловідомі імена, події, факти» (Київ, 2001), до якої увійшли наукові роботи працівників музею, істориків Полтавщини та інших регіонів України.

2002 р. побачила світ книга статей «Титульний етнос: здобутки, втрати» (Полтава — Опішне, 2002). Власне, це була публікація матеріалів однойменної наукової конференції, проведеної 2000 р. Цього ж року розпочинається підготовка до проведення в 2003 р. міжнародної наукової конференції «Гінцівська стоянка та проблеми кам’яного віку України». В рамках проекту, спільно з Центром охорони і досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації та Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка, видрукувано брошуру І. М. Гавриленка «В’язівоцька мезолітична стоянка: Первісне населення України» (Полтава, 2002), У зв’язку зі святкуванням 140-річчя від дня народження В. І. Вернадського було підготовлено й видано тематичний каталог «Фонд В. І. Вернадського в Полтавському краєзнавчому музеї» (укладач С. А. Кигим. Полтава, 1992). Цього ж 2002 р. побачив світ іще один збірник — матеріали наукової конференції «До 70-річчя голодомору в Україні. 1932 — 1933 роки» (Полтава, 2002).

Наступний 2003 р. ознаменувався передачею в Україну ряду робіт відомого українського художника й архітектора В. Г. Кричевського. У рамках святкування 130-річчя від дня народження та вшанування 50-х роковин із дня смерті митця було підготовлено і видрукувано каталог виставки «Мистецька родина Кричевських», до якого увійшли роботи представників відомої родини, твори котрих зберігаються в музеї (укладач Г. І. Галян. Полтава, 2003). Цього ж року побачили світ «Методичні рекомендації із заповнення уніфікованого паспорта на групу «Писанки» (автор-укладач Г. І. Галян. Полтава, 2003).

Необхідно також відмітити, що за останні роки було видано також ряд буклетів, присвячених тим чи іншим подіям: виставкам, політичним і науковим заходам. Це — «Полтавщина: Сторінки історії» (Полтава, 1999), «Етнографічна експозиція «Народний побут, народне мистецтво» (Полтава, 2000), «Українська православна церква: Третє відродження» (Полтава, 2000), «До державності крізь століття» (Полтава, 2001), «Дивоцвіти Полтавського краю» (Полтава, 2001), «Полтавський краєзнавчий музей» (Полтава, 2002), «Полтавська губернія в XIX — на поч. XX ст. Полтава — губернський центр», «Полтавський краєзнавчий музей» (Полтава, 2009).

У 2003 р. виходить у світ наукове видання «Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей 2001 — 2003 рр.».

До збірника увійшли матеріали з проблем вивчення регіональної історії Полтавщини, охорони історико-культурної спадщини, широко представлено також дослідження з питань музеєзнавства.

Збірник отримав схвальну оцінку в наукових колах України і став періодичним виданням — щорічником, що об’єднав творчу наукову спільноту, краєзнавців.

У 2005 р. започатковано серію музейних видань «Вони визволяли Батьківщину».

Вийшло в світ два випуски: П. А. Денисенко «Пам’ять серця» (бачене й пережите) — записки учасника війни 1943 — 1946 рр. (Полтава: Дивосвіт, 2005).

Пропоновані увазі читача спогади розповідають про бачення війни очима її безпосереднього учасника — рядового солдата. Це не переможна реляція, не звіт про бої, а власне бачення щоденного військового буття.

Таким чином, музей започаткував нові методи ознайомлення з фондовими експонатами — шляхом друкованих видань.

Вищезазначену серію продовжило наукове видання «Трикутники долі» (листи з фронту Сергія Володимировича Дейліди).

До 115-річчя Полтавського краєзнавчого музею засновано серію «Наукова спадщина Полтавщини».

У 2006 р. виходять два випуски: Вадим Щербаківський «Українське мистецтво», Полтава: Дивосвіт.

Творча доля Вадима Щербаківського дуже тісно пов’язана з Полтавським краєзнавчим музеєм. Тут він працював. Його особисті колекції лягли в основу зібрання музею. Продовжуючи кращі наукові традиції, музей провів значну дослідницьку, пошукову роботу.

Віднайдена в київських архівах науковцями музею невідома праця «Архітектура на Україні» (в машинописному варіанті) вийшла вперше в світ. Це був наш маленький внесок в увічнення пам’яті вченого.

У 2007 р. виходить у світ наукове видання «Джерела з історії Полтавського полку. Середина XVII — XVIII ст. Том І: Компути та ревізії Полтавського полку. Компут 1649, Компут 1718. — Полтава: АСМІ, — 400 с.

Серія цих видань продовжена в 2010 р. виходом ІІ тому, що містить Компут Полтавського полку 1721 р. (упорядник, вступна стаття — В. О. Мокляк).

Музей широко практикує і видання каталогів. Серед них — каталог творів майстрів Полтавщини на гоголівську тематику «І оживають у глині» (з фондів Полтавського краєзнавчого музею) — Полтава, «АСМІ», 2008.

Видання присвячене 200 — річчю з дня народження М. В. Гоголя — нашого славетного земляка.

З кожним роком зростає цікавість до пам’яток історії. Про це свідчить і серія музейних видань зі «Зводу пам’яток історії та культури України: Полтавська область». Музей підготував перші ластівки багаторічної роботи з виявлення та наукового дослідження об’єктів культурної спадщини. Вийшли друком однойменні видання по Новосанжарському, Решетилівському, Великобагачанському районах. Спільно з центром охорони та дослідження пам’яток археології управління культури облдержадміністрації було видано «Звід пам’яток (м. Комсомольськ)». І така видавнича серія продовжується, включаючи всю наявну інформацію про об’єкти культурної спадщини краю.

Музей тісно співпрацює у видавничій діяльності з іншими закладами. Особливо тісна співпраця єднає в цій справі з науковцями Полтавської аграрної академії. Серед спільних видань — історико-бібліографічна серія «Постаті аграрної та біологічної науки Полтавщини: факти, документи, бібліографія». Серед видань цієї серії: збірник «В. В. Докучаєв: Полтавщина» — Полтава: «Верстка», 2007.

У 2008 р. вийшла друком книга «Полтавський козацький полк», а видання «Полтавщина козацька» (автор Володимир Мокляк — заступник директора з наукової роботи) здобуло І місце в рейтингу особливо значимих суспільних видань. Науковці музею Світлана Кигим та Олена Халимон стали лауреатами премії ім. Самійла Величка в номінації «Дослідження в галузі історії України: Полтавщина» — за ряд видань з серії «Постаті аграрної науки». Значною подією в історії видавничої діяльності музею став випуск тематичних наукових збірників статей. Серед них наукове видання «Полтавська битва 1709 року». Погляд крізь призму трьох століть. 1709 — 2009 — Полтава: АСМІ, 2009.

Полтавський краєзнавчий музей є обласним науково-методичним центром музейної справи. Тому видання методичної літератури також є однією з форм видавничої роботи закладу. У 2009 р. у видавництві «Дивосвіт» вийшов науковий посібник «Методичні рекомендації щодо створення, організації, обліку музейних предметів і діяльності музеїв недержавної форми власності».

Крім того, музей брав участь у 8-ми спільних видавничих проектах. Серед них і в проектах «Полтавська історична спадщина», «Енциклопедія Полтавщини» та ін.

Підсумком цієї роботи стали значимі видання:

 1. В. Бучневич. «Записки о Полтаве и её памятниках»: Харків, «Сага», 2009.
 2. І. Павловський. «Битва под Полтавой»: Харків, «Сага», 2009.
 3. І. Павловський. «Полтавцы: иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители»: Харків, «Сага», 2009.
 4. І. Павловський. «Краткий биографический словарь учёных и писателей Полтавской губернии с половины ХVIII века; первое дополнение к краткому биографическому словарю учёных и писателей Полтавской губернии с половины ХVIII века»: Харків, «Сага», 2009.
 5. Падалка Л. В. «Прошлое Полтавской территории и её заселение»: Харків, «Сага», 2009.
 6. С. Кульжинський, «Описание коллекции народных писанок»: Харків, «Сага», 2010.
 7. Й. Хмелевський. «Гоголь на Родине»: Харків, «Сага», 2009.
 8. В. Павлов, К. Фесик, Т. Супрун, В. Сальніков, «Сім чудес міста Полтави»: Полтава, ФОП Говоров С. В., 2009.

Результатом тісної співпраці з Харківською філією Національного науково-дослідного реставраційного центру України стали не лише відреставровані скарби, а й спільні видання. У межах проекту «Реставрація без кордонів» у світ вийшов чудово оформлений каталог виставок «Відроджені скарби Полтавщини», — виставка творів із фондів Полтавського краєзнавчого музею та Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) ім. М. Ярошенка (фотостудія «Палітра», 2009).

У лютому 2009 р. за книгу «Вернадський і Полтавщина: факти, документи, бібліографія» творчий колектив науковців музею отримав диплом лауреата премії ім. Володимира Малика.

Лауреатом премії ім. Володимира Малика за глибокі наукові дослідження з історії козацтва у 2010 р. став Володимир Мокляк — заступник директора з наукової роботи.

Традиції видання щорічника музею успішно продовжуються.

Протягом 2010 — 2011 рр. вийшло два збірника наукових статей: Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей: «Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей. Випуск V»: Полтава, «Полтавський літератор», 2010,та однойменний збірник, випуск VI: Полтава, «Дивосвіт», 2011.

Останній — присвячено 120 — річчю Полтавського краєзнавчого музею — одного з найвідоміших музейних закладів нашої держави.

Збірники наукових статей Полтавського краєзнавчого музею двічі отримали Диплом переможця на Всеукраїнському музейному фестивалі «Музей ІІІ тисячоліття» (м. Дніпропетровськ) 2005 р., 2008 р. — у номінації «Наукові збірники».

Важливо, що вищезазначені видання піднімають проблеми історії краю різних періодів, сторінки, що багато років невиправдано замовчувалися або спотворювалися.

Дослідження козацтва, національно-визвольних змагань, репресій 1920 — 1930 рр. та Голодомору 1932 — 1933 рр., події періоду Великої Вітчизняної війни 1941 — 1945 рр., відбудови, здобуття Незалежності України, — це далеко не повний перелік наукових тем, утілених у статтях видань музею.

Розвідки, опубліковані у збірниках, стосуються різних проблем історії Полтавщини, в тому числі природничих наук, археології, нової та новітньої історії краю, історії церкви та релігієзнавства, життя і діяльності визначних полтавців, питань музеєзнавства.

Усі вони цікаві для тих, хто не байдужий до історії рідного краю.

З метою надання допомоги багаточисельним шанувальникам народного мистецтва, висвітлення ґенези національної концепції краси та виховання інтересу й любові у молоді до національних традицій (при допомозі благодійного фонду «Дар») музей розпочав видання альбомів оригінальних народних творів, що зберігаються в експозиції та фондах.

Крім відомостей про витоки найбільш поширених народно мистецьких видів, видання цієї серії будуть знайомити з роботами відомих митців Полтавщини протягом тривалої історії. Вийшов з друку альбом «Писанка», серія «Українське народне мистецтво» (Полтава: «Дивосвіт», 2011).

Окремими виданнями невдовзі вийдуть альбоми, що будуть репрезентувати дерево-різьбу, гончарство, ткацтво, вишивання, плетення (лоза, рогіз, солома), вироби з кістки, рогу; малярство.

Перелік видань музею можна продовжувати і продовжувати.

Радує, що за будь-яких умов традиції одного з найстаріших музейних закладів України і, зокрема, його видавничої діяльності живуть і підтримуються державою, обласною владою.

Це вселяє надію, що, навіть в умовах глобалізації, всесвітньої економічної кризи, музеї будуть завжди своєрідними показниками зрілості суспільства, втіленням національних духовних надбань, надією на майбутнє.

 

 2020

juki 2020
button

Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка

Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка: зб. ст. та мат-лів до Четвертої наук. конф. / Ред. кол.: Л. Л. Бабенко, В. М. Вадімов, М. М. Кононенко (голова) та ін.; О. Б. Супрунен-ко (відп. ред.) / ЦП НАН України і УТОПІК; ДіКТ ПОДА; Пол-тавська районна рада; ПКМ імені Василя Кричевського. – Київ; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК; ТОВ «АСМІ», 2020. – 232 с., VІІІ кол. вкл.

ISBN 978-966-182-594-8

Наукові статті, публікації та матеріали до Четвертої наукової конференції «Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Ве-личка», присвяченої 300-річчю «Літопису» Самійла Величка та 350-річчю від дня народження козацького літописця, в м. Полтаві (1 березня 2020 р.).
Для істориків, краєзнавців, працівників музеїв, учителів за-гальноосвітніх шкіл, широкого загалу шанувальників стародав-ньої історії Полтавщини, учнівської молоді.

kigim bibl
button

Музейний камертон Світлани Кигим.

Музейний камертон Світлани Кигим: бібліографічний покажчик [авт. вступн. ст. та укл. В. М. Самородов, Л. В. Чеботарьова; відп. ред. О. Б. Супруненко]; ПКМ імені Василя Кричевського. – Харків: ТОВ «Майдан», 2020. – 56 с.

Бібліографічний покажчик містить реєстр наукових та публіцистичних праць відомого полтавського природознавця, музейника і краєзнавця Світлани Леонідівни Кигим.
Видання призначене для істориків, музейних працівників, краєзнавців, викладачів та студентів вишів, бібліотечних працівників.

halymon
button

Життєві вершини О. В. Халимон. Бiблiографiчний покажчик.

Життєві вершини О. В. Халимон. Біблiографiчний покажчик / [авт. вступн. ст. С. Л. Кигим, В. М. Самородов; вiдп. ред. О. Б. Супруненко; перелік]. – Полтава, 2020. – 24 с. – (Полтавський краєзнавчий музей iменi Василя Кричевського).

Бiблiографiчний покажчик мiстить реестр наукових праць вiдомого полтавського музей­ника Олени Володимирівни Халимон.
Видання призначене для iсторикiв, біологів, музейних працiвникiв, викладачiв, студентiв i краєзнавцiв.

kalendar 2020
button

Полтавщина: мовою пейзажу: настінний календар – 2020

Полтавщина: мовою пейзажу: настінний календар – 2020 [пейзажні твори з художньої збірки Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського] / ПКМ імені Василя Кричевського; [ідея – О. Б. Супруненко, авт тексту – О. С. Сулима; фото – С. В. Харченко; дизайн – С. В. Хорєв]. – Полтава : Астрая, 2019. – 16 с.: 16 кол. репр.

bilet
button

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Дендрарій.

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Дендрарій. Скансен: буклет-квиток / ПКМ імені Василя Кричевського; [ідея: Л. Мартьянова; авт. тексту Л. Зябко, О. Супруненко, О. Халимон; дизайн О. Левадний]. — Полтава, 2019. — 1 арк. скл. в 24 с. з обкл.: 25 кол. іл.

 2019

pkm 2019
button

Полтавський краєзнавчий музей.

Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: збірник наукових статей / Департ. культури і туризму Полтав. ОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол.: Бабенко Л. Л., Вождаєнко В. В., Гаврилюк Н. О. та ін.; гол. ред. кол. Супруненко О. Б.; наук. ред. Мокляк В. О.]. – Полтава : Арбуз, 2019. – 712 с., іл. + XVI кол. вкл.

ISBN 978-617-7761-81-4

Пропонований увазі читача збірник статей є своєрідним підсумком наукової діяльності Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського за 2018 р. та продовженням започаткованого у 2003 р. щорічного видання, до якого включені матеріали досліджень не лише співробітників музею, а й кращих наукових сил Полтавщини.
Статті, публікації, розвідки, науково-методичні матеріали, опубліковані у збірнику, стосуються різних питань історії Полтавщини, у т. ч. природничих наук, археології, історії козацтва, Нової та Новітньої епох Полтавщини, історії церкви, етнографії, життя і діяльності визначних полтавців, питань музеєзнавства та зброєзнавства. Всі вони зацікавлять тих, хто не байдужий до історії України і рідного краю.
Для фахівців-науковців, працівників музеїв, викладачів вишів, студентства, широкого кола пошановувачів історії і краєзнавства.

 

samorodov vymir
button

Полтавський вимір Національної академії наук України (1918–2018).

Самородов В. М., Кигим С. Л. Полтавський вимір Національної академії наук України (1918–2018): Події. Постаті. Пам’ять / наук. ред. В. М. Самородов. – Полтава: Дивосвіт, 2019. – 240 с. + 8 с. вкл.

ISBN 978-617-633-251-0

У монографії подається стисла характеристика вікового зв’язку Національної академії наук України з Полтавщиною. Наведені найбільш знакові події та дати спільних звершень, імена дійсних членів (академіків) (122), членів-кореспондентів (47), іноземних членів (3) НАН України – уродженців історичної та сучасної Полтавщини, а також інших регіонів, пов’язаних із полтавським краєм життям і діяльністю. Усього 172 особи.
Видання має довідковий характер і розраховане на широке коло читачів.

skif posel
button

Селища скіфського часу в системі Великого укріплення Більського городища.

Скорий С. А, Білозор В. П., Супруненко О. Б., Кулатова І. М. Селища скіфського часу в системі Великого укріплення Більського городища: колективна монографія / НАН України, Ін-т археол.; ДКіТ Полтав. ОДА; ЦОДПА; ПКМ ім. В. Кричевського; ІКЗ «Більськ» Полтав. обл. ради; [відп. ред. І. І. Корост]. – Київ : ТОВ «Майдан», 2019. – 372 с., ХІІ кол. вкл.

ISBN 978-966-372-761-5

Монографічне дослідження присвячене введенню до наукового обігу результатів багаторічного вивчення структури поселень у межах Великого укріплення широко відомого Більського городища скіфської доби у басейні р. Ворскли. Детально аналізуються матеріали стаціонарних розкопок кількох селищ на вказаній території – в урочищах Царина, Лісовий Кут, Поле 2-ої бригади, наводяться дані про відкриті в ході розвідок понад два десятки поселень, котрі поки-що в основному не піддавались планомірним дослідженням.
Розглядаються питання топографії селищ, різноманітні категорії об’єктів на їх території (житлово-господарські, виробничі, культові) та їх планування.
Значна увага приділена широкому і різноманітному речовому комплексу, відкритому на згаданих селищах, питанням хронології.
На основі узагальнюючого аналізу джерел пропонуються версії історичного розвитку внутрішньої структури Великого укріплення Більського городища.
Текст роботи супроводжується додатками, що включають результати вивчення матеріалів з палеоантропології, палеозоології, палеоетноботаніки, які істотно розширюють джерельну базу дослідження.
Для археологів, істориків, музейних співробітників, викладачів і студентів історичних факультетів вишів, а також усіх, хто цікавиться далеким минулим України та Сходу Європи.

.

svod kotelva
button

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Котелевський район

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Котелевський район / Упорядк., ред., підг. до друку О. Б. Супруненка; вступ. ст. А. М. Скирди, О. Б. Супруненка, О. В. Халимон, І. Ю. Бикова; автори. статей: М. О. Авдєєва, В. А. Андрієць, І. Ю. Биков та ін. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2018. – 984 с., іл.

ISBN 978-966-182-575-7

Пропоноване увазі читача видання продовжує серію випусків матеріалів до «Зводу пам’яток історії та культури України», котрі знаходяться на Полтавщині. Цей випуск присвячений пам’яткам природи, археології, історії, архітектури та історії виробництва і техніки, що розташовані в адміністративних межах Котелевського району Полтавської області.

Pasichna 2019
button

Світлана Пасічна. Шлях у мистецтві

Світлана Пасічна. Шлях у мистецтві:[культурологічні нариси]. / авт. Г. Галян.; Полт. краєзн. музей ім. В. Кричевського. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2019. – 16 с.: іл.

ISBN 978-966-182-554-2

Автор альбому розповідає про творчий шлях найбільш титулованого художника України, його музейну колекцію. Для учнів художніх шкіл, училищ, студентів, усіх, хто цікавиться декоративним мистецтвом.

SLP 2019
button

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2019

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2019 = Antiquities of the Dnieper Left Bank Regions – 2019: збірникнауковихпраць. До 80-річчяВ. П. Андрієнка / Центрпам’яткознавстваНАНУкраїниіУТОПІК; ПКМіменіВасиляКричевського; ЦОДПА; [редкол.: КовальоваІ. Ф., КулатоваІ. М., МихайлинаЛ. П. таін.; наук. івідп. ред. Супруненко О. Б.]. – Київ; Полтава : Дивосвіт, 2018. – 160 с., VІІІ кол. вкл.

ISBN 978-617-633-250-3

Вміщено статті та публікації археологів – дослідників старожитностей Дніпровського лісостепового Лівобережжя і науковців музеїв, присвячені 80-річчю від дня народження відомого українського археолога, доцента, кандидата історичних наук Владислава Петровича Андрієнка.
Видання об’єднало дослідження з історії археології, археології бронзового і раннього залізного віку, середньовіччя та козацької епохи, підготовлені за матеріалами XVI іжобласного наукового семінару «Охорона та дослідження пам’яток археології» в м. Полтаві.
Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, співробітників музеїв, краєзнавців, усіх, хто цікавиться найдавнішим минулим Полтавщини і Дніпровського Лівобережжя України.

19 08 22 petluriana
button

Полтавська Петлюріана – 8: матеріали дев’ятих Петлюрівських читань

Полтавська Петлюріана – 8: матеріали дев’ятих Петлюрівських читань / [ред. кол.: Бабенко Л. Л., Мокляк В. О. (наук. ред.), Супруненко О. Б. (гол. редкол.) та ін.]; ЦП НАН України і УТОПІК; ДКіТ Полтав. ОДА; Полтав. обл. об’єдн. Всеукр. Т-ва «Просвіта» імені Тараса Шевченка; ДАПО; ПКМ імені Василя Кричевського. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – Число 8. – 164 с.: іл., ІV вкл.

ISBN 978-617-633-247-3

У збірнику вміщено статті та публікації, матеріали яких оприлюднені на науковій конференції «Полтавська Петлюріана»: Дев’яті Петлюрівські читання», що проводилася у Полтаві, в стінах Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського до 140-річчя від дня народження Симона Петлюри. Представлені роботи присвячені питанням історії України періоду національно-визвольних змагань, дослідженню ролі Симона Петлюри в Українській революції, військово-політичній боротьбі за державність у 1917–1920-х рр., видатним постатям того часу, передовсім полтавцям, та їх діяльності на еміграції.
Для науковців-істориків, викладачів, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

juki2019
button

Село – батьківщина літописця Самійла Величка

Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка: збірник матеріалів Третьої наукової конференції / [ред. кол.: Л. В. Бабенко, С. О. Біляєва, М. М. Кононенко (голова) та ін.; О. Б. Супруненко (відп. ред.)], ЦП НАН України і УТОПІК; ДКіТ ПОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; Полтав. район. рада. — Київ; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2019. — 184 с., IV кол. вкл.

ISBN 978-966-8999-95-6

Вміщені наукові статті, публікації і матеріали доповідей та повідомлень Третьої наукової конференції «Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка» (м. Полтава, 1 березня 2019 р.), проведеної Полтавський краєзнавчим музеєм імені Василя Кричевського разом із Полтавською районною радою. Висвітлюються проблеми вивчення спадщини визначного земляка-літописця, козацької історії Полтавщини і безпосередньо села Жуків та його околиць від найдавніших часів до сьогодення, джерелознавчі і музеєзнавчі аспекти в історії краю, питання краєзнавства мікрорегіону. Для істориків, працівників музеїв, учителів загальноосвітніх шкіл, широкого загалу шанувальників історії Полтавщини, учнівської молоді.

kremen2018
button

Старожитності та історія Кременчука: збірник наукових праць

Старожитності та історія Кременчука: збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Департамент культури і туризму Полтавської ОДА; Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради; Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського; Кременчуцький краєзнавчий музей; [відп. ред. Супруненко О. Б.; ред. кол.: Бабенко Л. Л., Вадімов В. М., Вирський Д. С. та ін.]. – Київ; Полтава; Кременчук : ЦП НАН України
і УТОПІК, 2018. – 260 с., VIII кол. вкл.

ISBN 978-966-8999-92-5

Вміщені статті та публікації археологів – дослідників старожитностей території та округи Кременчука, істориків, антропологів, мистецтвознавців, краєзнавців, науковців музеїв, об’єднані спільним прагненням якнайповніше висвітлити питання найдавнішого минулого, майже тисячолітню історію, пам’ятки та об’єкти культурної спадщини визначного міського центру Полтавщини і всього Середнього Подніпров’я.
Збірка присвячується 90-річчю від дня народження відомого історика Кременчука — професора, педагога, музейника, громадського діяча Л. І. Євселевського (1928–2011).
Для археологіїв, істориків, пам’яткознавців, працівників музеїв, краєзнавців, усіх, хто цікавиться стародавнім минулим та історією міста Кременчука, Наддніпрянщини.

dom buklet
button

Будинок Полтавського губернського земства – видатна пам’ятка українського модерну 

Будинок Полтавського губернського земства – видатна пам’ятка українського модерну: буклет / І. О. Власенко; ПКМ імені Василя Кричевського. – Полтава, 2019. – 12 с., іл.

УДК 725.1 : 7.036 (477.53)

Видання присвячене 110-річчю будинку Полтавсь­кого губернського земства (нині Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського). Розкривається історія створення проекту та побудови Полтавського земського Дому (1902–1908 рр.).

 2018

vernadskiy2019
button

В. І. Вернадський та В. Г. Короленко: у поєднанні доль і поглядів

В. І. Вернадський та В. Г. Короленко: у поєднанні доль і поглядів / Самородов В. М., Кигим С. Л., Ольховська Л. В. ; за заг. ред. В. М. Самородова. 2-ге видання, доповнене та уточнене. – Полтава: ФОП Говоров С. В., 2018. – 72 с.

ISBN 978-966-2764-23-9

У другому, доповненому та уточненому, виданні книги (1-ше вийшло у 2013 р.) викладено відомості про спільність родоводу всесвітньо відомих особистостей: натураліста В. І. Вернадського (1863-1945) та письменника В. Г. Короленка (1853-1921). Наведено нові, раніше не відомі факти родинних стосунків троюрідних братів, проаналізовано спорідненість їх поглядів та вчинків.
Видання випущено в рамках заходів Міської програми охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища міста Полтави на 2018 рік.
Видання присвячене 155-річчю від дня народження В. І. Вернадського та 165-річчю від дня народження В. Г. Короленка й адресоване історикам науки, музейникам, краєзнавцям.

orlov yanovich 2018 button

Орлов В. М., Янович О. В. Будинок Полтавського му­зею авіації і космонавтики (історична ретроспектива)

Орлов В. М., Янович О. В. Будинок Полтавського му­зею авіації і космонавтики (історична ретроспектива) : ТОВ «АСМІ», 2018. – 96 с., XXIV іл. (Серія «Істори­ко-­архітектурна та культурна спадщина Полтавщини»).

ISBN 978-966-182-539-9

У цій роботі охарактеризовано історію одного архітектурного об’єкту - будинку №16 по Першотравневому проспекту у місті Полтаві від XIX століття до початку створення Полтавського музею авіації і космонавтики. Визначено організації, які функціонували у будівлі упродовж двох століть.
Автори праці намагалися окреслити історичне поле, в якому існувала описана споруда.

fenom 2018
button

Феномен Більського городища – 2018: Пам’яті П. Я. Гавриша: збірник наукових праць

Феномен Більського городища – 2018: Пам’яті П. Я. Гавриша (1956–2018): збірник наук. праць / Ред. кол.: В. М. Вадімов, В. В. Вождаєнко, О. Б. Супруненко (відп. ред.) та ін. / ЦП НАН України і УТОПІК; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; ІКЗ «Більськ». – Харків; Котельва: Майдан, 2018. – 220 с., VIII кол. вкл.

ISBN 978-966-372-730-1

Вміщені наукові статті і публікації за матеріалами доповідей четвертої наукової конференції «Феномен Більського городища» (м. Полтава), присвяченої пам’яті полтавського археолога й історика, уродженця с. Більськ Котелевського району Петра Якимовича Гавриша (1956–2018). Розглядаються актуальні питання вивчення проблем раннього залізного віку на теренах Східної Європи та найбільш масштабної пам’ятки цієї доби в Україні – Більського городища.
Для археологів, істориків, краєзнавців, працівників музеїв, широкого загалу шанувальників стародавньої історії.

Posulya 2018
button

Старожитності Посулля. 100 років Лубенському краєзнавчому музею імені Г. Я. Стеллецького (1918–2018): збірник наукових праць

Старожитності Посулля. 100 років Лубенському краєзнавчому музею імені Г. Я. Стеллецького (1918–2018): збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Департ. культури і туризму Полтав. ОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; Управл.культури і мистецтв виконкому Лубенської міськради; ЛКМ імені Г. Я. Стеллецького; [відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Бабенко Л. Л., Біляєва С. О., Васюк С. С. та ін.]. – К.: ЦП НАН України і УТОПІК,
2018. – 252 с., IV кол. вкл.

ISBN 978-966-8999-93-2

Вміщені статті і публікації музейників, краєзнавців, археологів, істориків, етнографів, мистецтвознавців та природознавців – дослідників старожитностей та культурної спадщини Посулля, історії Лубенщини, колекцій Лубенського краєзнавчого музею імені Г. Я. Стеллецького. Особлива увага в роботах приділена науковій і музейній діяльності фундатора музею, археолога та спелестолога Г. Я. Стеллецького (1878–1949), видатним лубенцям, які допомагали створенню музейного осередку в Лубнах, колекціям закладу, а також археологічним, історичним та етнографічним дослідженням в Лубенському районі й Нижньому Посуллі.
Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією Посулля та Полтавщини.

Cherch 2017
button

Церковні старожитності (металева пластика, гапти, ікони)

Церковні старожитності (металева пластика, гапти, ікони) з історичних колекцій Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Буклет. Автор тексту І. О. Власенко. Дизайн і комп’ютерна верстка С. В. Хорєва. Відп. редактор О. Б. Супруненко. Фото С. В. Харченка. Підписано до друку 24.10.2017.

Виставка з історичних колекцій Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського

slp 18
button

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2018

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2018 = Anti quities of the Dnieper Left Bank Regions – 2018 : збірник наукових праць. Пам’яті Г. О. Сидоренко (1918–1984) / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України; ЦОДПА; Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського; [наук. і відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол. : Івакін Г. Ю., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – К. : ЦП НАН України і УТОПІК, «Дивосвіт», 2018. – 208 с., V кол. вкл.

ISBN 978-617-633-223-7

Вміщені статті та публікації археологів – дослідників старожитнос-тей Дніпровського лісостепового Лівобережжя, істориків і науковців музеїв, присвячені пам’яті відомої полтавської музейниці, археолога та краєзнавця Галини Олексіївни Сидоренко (1918 – 1984).Видання об’єднало дослідження з історії археології та Полтавського краєзнавчого музею, археології бронзового і раннього залізного віків, середньовіччя та козацької епохи, підготовлені напередодні наукової кон-ференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Г. О. Сидоренко.Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв, краєзнавців, усіх, хто цікавиться найдавнішим минулим Полтавщини та історією її музейних зібрань.

photocard
button

До 110-річчя будинку Полтавського губернського земства.

До 110-річчя будинку Полтавського губернського земства. Набір поштових листівок. / ПКМ імені Василя Кричевського ; [відп. ред.: Логвиненко А. Г. ; упорядн. та автор тексту Сулима О. С. ; наук. ред. Супруненко О. Б. ]. – Полтава : АСМІ, 2018. – 16 листівок.

Це репринтне видання презентує 16 поштівок із філокартичної збірки Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського та приватної колекції О. М. Петренка. їх оригінали були випущені шістьома друкарнями у перші десятиліття XX століття. Серед видавців: полтавські друкарі Г. І. Маркевич, І. А. Дохман, Лоповок і Кайдановський, москов¬ські підприємці О. С. Суворін, М. Шерер і Г. Набгольц, шведський поліграфіст Гранберг. Міські серії кожного видавництва вміщували репродукції світлин земського будинку, архі- тектурно-художній образ якого неможливо було залишити осторонь.
Поштові картки ілюстровані зображеннями мистецьки довершених інтер'єрів та екстер'єрів споруди, які з документальною точністю відтворюють всі композиційні деталі й елементи оздоблення. Фотографи охоплюють всі архітектурні знахідки: орнаментальні прикраси «Вазон» та «Дерево життя» на головному фасаді, «коники», що підтримують карнизну плиту, фриз, складений із різних за формою розет, потрійні вікна, розділені перевитими синьо-білини колонами, квіткові узори на стінах, балюстраду у вигляді куманців у головному вестибюлі тощо.

pkm 13 2018
button

Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеє знавство, охорона пам’яток: збірник наукових статей

Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: збірник наукових статей / Департ. культури і туризму Полтав.ОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол.: Бабенко Л. Л., Вождаєнко В. В., Гаврилюк Н. О. та ін.; гол. ред. кол. Супруненко О. Б.; наук. ред. Мокляк В. О.]. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 688 с., іл. + ХІІ с. кол. вкл.

ISBN 978-617-633-216-9

Пропонований увазі читача збірник праць є підсумком наукової діяльності Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського за 2017 р. та продовженням започаткованого у 2003 р. щорічного видання, до якого включені матеріали досліджень не лише співробітників музею, а й кращих наукових сил Полтавщини.
Статті, публікації, розвідки, науково-методичні матеріали, опубліковані у збірнику, стосуються різних питань історії Полтавщини, у т. ч. природничих наук, археології, історії козацтва, Нової та Новітньої епох Полтавщини, історії церкви, етнографії, життя і діяльності визначних полтавців, питань музеєзнавства і зброєзнавства. Всі вони зацікавлять тих, хто не байдужий до історії України та рідного краю.
Для фахівців-науковців, працівників музеїв, викладачів вишів, студентства, широкого кола пошановувачів історії і краєзнавства.

Shevchenko arheo
button

Супруненко О. Б. Тарас Шевченко і пам’ятки археології Полтавщини

Супруненко О. Б. Тарас Шевченко і пам’ятки археології Полтавщини / ЦП НАН України і УТОПІК; Департамент культури і туризму Полтавської ОДА; ПКМ імені Василя Кричевського. – Київ; Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. – 20 с., іл.

ISBN 978-966-182-507-8

У брошурі висвітлюється внесок геніального українського поета, художника та мислителя Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861) у вив чення пам’яток минулого на території історичної Полтавщини. Для істориків, краєзнавців, музейних працівників, учителів загально-освітніх шкіл, широкого загалу шанувальників стародавньої історії Полтавщини, учнівської та студентської молоді.

juki 2018 print
button

Село Жуки — батьківщина літописця Самійла Величка

Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка: збірник матеріалів Другої наукової конференції / Ред. кол.: Л. В. Бабенко, М. М. Кононенко (голова), А. Г. Логвиненко та ін.; О. Б. Супруненко (відп. ред.) / ЦП НАН України і УТОПІК; ДКіТ ПОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; Полтав. район. рада. — Київ; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2018. — 160 с., іл.

ISBN 978-966-8999-80-2

Вміщені наукові статті, публікації і матеріали доповідей та повідомлень Другої наукової конференції «Село Жуки — батьківщина літописця козацької доби Самійла Величка» (м. Полтава, 1 березня 2018 р.), проведеної обласним краєзнавчим музеєм разом із Полтавською районною радою. Висвітлюються проблеми вивчення спадщини визначного земляка-літописця, козацької історії Полтавщини і безпосередньо села Жуків та його околиць від найдавніших часів до сьогодення, джерелознавчі і музеєзнавчі аспекти в історії краю, питання історичного краєзнавства мікрорегіону. Для істориків, краєзнавців, працівників музеїв, вчителів загальноосвітніх шкіл, широкого загалу шанувальників історії Полтавщини, учнівської молоді.

 2017

skirda jadany

button

Скирда О. А. Ждани. Історичний нарис.

Скирда О. А. Ждани. Історичний нарис. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 146 с.

ISBN 978-617-633-180-3

svod chernuhi

button

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Чорнухинський район.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Чорн-хинський район / Упоряд. В. О. Мокляк; підгот. до друку і редаг. В. О. Мокля­ка, О. Б. Супруненка; передм. В. О. Мокляка, О. Б. Супруненка, В. В. Приймака, І. Ю. Бикова; авт. статей: В. А. Андрієць, І. Ю. Биков, С. І. Бочарова та інш.; УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2017. – 352 с., іл.

ISBN 978-966-182-498-9

Видання продовжує серію публікацій матеріалів до «Зводу пам’ятокв історії та культури України», що знаходяться на території Полтавської області. Цей випуск присвячений пам’яткам та об’єктам природи, археології, історії, архітектури, іс­торії науки  і техніки, що розташовані на території Чорнухинського району Полтав­ської області.

ukr revol sbornik

button

Полтавщина в Українській революції 1917 – 1921 рр.

Полтавщина в Українській революції 1917 – 1921 рр.: зб. наук.  ст. / УК ПОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол.:  Бабенко Л. Л., Вождаєнко В. В., Мокляк В. О. (наук. ред.), Супруненко О. Б. (відп. ред.) та ін]. — Полтава : Дивосвіт, 2017. — 152 с.: іл.

ISBN 978-617-633-206-0

Пропонований увазі читача збірник наукових праць уміщує статті, публікації та мате-ріали з історії Української революції 1917 – 1921 рр. на Полтавщині й є одним з перших внесків полтавців у відзначення 100-річчя від початку цих доленосних подій.Для істориків, архівістів, пам’яткоохоронців, працівників музеїв та широкого кола чи-тачів, які цікавляться правдивим висвітленням буремної епохи визвольних змагань україн-ського народу початку ХХ ст.

svod shihaki titul
button

Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область. Шишацький район

Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область. Шишацький район / Упорядк., наук. ред. В. О. Мокляка, підг. до друку, ред. археол. час­ тини і передмова В. О. Мокляка та О. Б. Супруненка; автори. статей: В. А. Анд­рієць, С. І. Бочарова, Н. А. Вовк та ін. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2017. – 372 с., іл.

ISBN 978-­966­-182-477-4

Пропоноване увазі читача видання продовжує серію випусків матеріалів до «Зводу пам’яток історії та культури України», що знаходяться на Полтавщині. Цей випуск присвячений пам’яткам природи, археології, історії, архітектури та техніки, котрі розташовані в адміністративних межах Шишацького району Полтавської області.

rudynskiy 2017
button

Михайло Рудинський і Полтавський музей: збірник наукових праць

Михайло Рудинський і Полтавський музей : зб. наук. пр. / УК ПОДА; ЦОДПА; ПХМ (галерея мистецтв) ім. М. Ярошенка; ПКМ ім. В. Кри­чевського; [відп. ред. Супруненко О. Б.; ред. кол. : Бабенко Л. Л., Ко­вальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 192 с. + IV вкл.

ISBN 978-617-633-199-5

Вміщені статті і публікації істориків, музеєзнавців, археологів, архітекторів, краєзнавців, присвячені пам’яті доктора історичних наук Михайла Яковича Рудинського (1887 – 1958) — талановитого фахівця в галузі археології, мистецтвознавства, видатного органі­затора науки, пам’яткоохоронця і музеєзнавця, його ролі у справі становлення музеїв Полтави та участі у культурному житті міста. Видання включає наукові праці, підготовлені напередодні нау­кової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження вченого, фундатора Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка та одного з найвідоміших директорів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.

slp 17
button

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2017

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2017 = Anti quities of the Dnieper Left Bank Regions – 2017 : збірник на у кових праць. Пам’яті М. Я. Рудинського (1887 – 1958) / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України; ПКМ ім. Василя Кричевського; ЦОДПА; [наук. і відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол. : Івакін Г. Ю., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – 168 с., IV кол. вкл.

ISBN 978-­966­-8999-­87-­1

Вміщені статті і публікації археологів – дослідників старожитностей Дніпровського лісостепового Лівобережжя та Північно-Західного Причорномор’я, присвячені пам’яті видатного українського археолога, доктора історичних наук Михайла Яковича Рудинського (1887 – 1958). Видання включає наукові праці з історії археології, археології кам’яного, бронзового віку, скіфської епохи, раннього, розвинутого і піз-нього середньовіччя, підготовлені напередодні наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження вченого. Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і краєзнавців.

horol 17 button

Хорольщина: від давнини до сьогодення

Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. пр. та мат-лів конф. / Ред. кол.: Н. О. Гаврилюк, Л. О. Гріффен, А. М. Івахненко; О. Б. Супруненко (відп. ред.) / ЦП НАН України і УТОПІК; УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; Хорол. район. краєзн. музей. — К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. — 160 с., іл.

ISBN 978-966-8999-80-3

До збірника на честь 100-річчя від дня заснування Хорольського районного краєзнавчого музею вміщені наукові статті, публікації та матеріали доповідей і повідомлень ювілейної наукової конференції «Хорольщина: від давнини до сьогодення» (м. Хорол Полтавської обл., 26 квітня 2017 р.), що презентують краєзнавчий та музейний ви-міри в діяльності закладів культури, науки Полтавської області і Хо-рольського району, сторінки 900-річної історії міста Хоролу.Для істориків, краєзнавців, природознавців, працівників музеїв, учителів загальноосвітніх шкіл, широкого загалу шанувальників іс-торії Полтавщини.

pkm 17
button

Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство,охорона пам'яток

Полтавський краєзнавчий музей :Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство,охорона пам'яток : збірник наукових статей. Випуск ХІІ / ПКМВК; [ред.кол. : Волошин Ю. В., Гаврилюк Н. О., Киридон А. М. та інш.; гол. ред. кол.Супруненко О. Б.;наук. ред. Мокляк В. О. ]. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 628 с., іл.+ 12 с. вкл.

ISBN 978-617-633-196-4

Пропонований увазі читача збірник наукових праць є підсумком наукової діяльностіПолтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського за 2016 р.та продовженням започаткованого у 2003 р. щорічного видання, до якого включені матеріали досліджень не лише працівників музею, а й кращих наукових сил Полтавщини.Розвідки, опубліковані у збірнику, стосуються різних питань історії Полтавщини, у т. ч.природничих наук, археології, історії козацтва, нової та новітньої історії Полтавщини,історії церкви та релігієзнавства, життя і діяльності визначних полтавців, питань музеєзнавства. Всі вони будуть цікавими для тих, хто не байдужий до історії рідного краю.Для науковців, студентів, широкого кола любителів історії.

posulya 17
button 

Старожитності Посулля

Старожитності Посулля = Anti quities of the Sula Regions. Пам’яті С. К. Кульжинського (1867–1943): збірник на у кових праць / Центр пам’ятко знавст ва НАН України і УТОПІК; Центр охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації; управління культури і мистецтв виконкому Лубенської міськради; Лубенський краєзнавчий музей [відп. ред. Суп ру ненко О. Б.; редкол. : Біляєва С. О., Ковальова І. Ф., Кулато ва І. М. та ін.]. – К. : Центр пам’ят кознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – 184 с., іл., IV кол. вкл.

ISBN 978-966-8999-84-0

Вміщені статті музейників та археологів – дослідників ста ро жит но с тей Посулля і музейних колекцій. Особлива увага в роботах приділена науковій та музейній спадщині відомого лубенського етнографа, краєзнавця і педагога Сергія Климентійовича Кульжинського (1867–1943), світлій пам’яті якого присвячений цей збірник. Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і крає знавців, усіх, хто цікавиться стародавньою історією Посулля і Полтавщини.

 galyan bibl sbornik 2017
button
 

Галина Галян - етнограф, культуролог, музейник: Біобібліографічний покажчик

Галина Галян - етнограф, культуролог, музейник: Біобібліографічний покажчик / Укл. В. O. Мокляк; авт. вступ, статті В. М Ханко; відп. ред. 0. Б. Супруненко. - Київ-Полтава, 2017. -20 с. - (Центр пам'яткознавства Національної академії наук України і Українського Товариства охорони пам'яток історії та культури, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського).

Біобібліографічний покажчик містить реєстр наукових праць відомого полтавського музейника, етнографа і культуролога, автора ряду музейних експозицій і численних виставок Галини Іванівни Галян.
Видання призначене для істориків, етнографів, музейних працівників, викладачів, студентів і краєзнавців.

volyk 17
button 

Співець сивочолого Більська. Павло Волик

Співець сивочолого Більська. Павло Волик. Буклет. / Полтавський краєзнавчий музей імені Василя  Кричевського. – Полтава, 2017. – 6 с., іл.

Буклет презентує серію робіт відомого полтавського художника Павла Івановича Волика які змалювують кресу і велич  однієї з найбільших пам’яток археології раннього залізного віку на території Європи  – "Більського городища" на Полтавщині.

 belsk buklet 2017
button
 

Бiльське городище в дослідженнях українських археологів

Більське городище в дослідженнях українських археологів. Буклет до виставки / Полтавський краєзнавчий музей імені Василя  Кричевського. – Полтава, 2017. – 6 с., іл.

Більське городище скіфської доби VII–ІІІ ст. до н. е. є одним із найвизначніших археологічних об’єктів культурної спадщини України. Рештки цього грандіозного протоміста — сучасника Ніневії та полісів Еллади — знаходяться на те­риторії Полтавської і Сумської областей.Ця велична фортеця визнана вченими як одне із найбільших укріплених поселень Єв­ропи доби раннього залізного віку. Її площа становить більше 4500 га, уся територія ото­чена глибокими ровами та високими валами протяжністю понад 35 кілометрів. Цікаво, що сучасник Більська – Вавілон – 25 віків тому за розмірами був у п’ять разів меншим.

kresalo
button 

Кресало – запальничка з давнини.

Кресало – запальничка з давнини. Буклет. / Полтавський краєзнавчий музей імені Василя  Кричевського. – Полтава, 2017. – 6 с., іл.

Видання ілюструє етнографічну виставку та колекцію кресал, що передана у дар Полтавському краєзнавчому музею у 2017 році архелогом і краєзнавцем Вячеславом Шерстюком.

juki sbornik
button 

Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка

Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка: збірник матеріалів наукової конференції / Ред. кол.: Л. В. Бабенко, М. М. Кононенко (голова), А. Г. Логвиненко та ін.; О. Б. Супруненко (відп. ред.) / ЦП НАН України і УТОПІК; УК ПОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; Полтавська районна рада. — К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. — 80 с., іл.

ISBN 978-966-8999-80-2

Вміщені наукові статті, публікації та матеріали доповідей і повідомлень наукової конференції «Батьківщина найвизначнішого літописця козацької доби Самійла Величка — село Жуки» (м. Полтава, 11 лютого 2017 р.), проведеної за ініціативою Полтавської районної ради.
Для істориків, краєзнавців, працівників музеїв, вчителів загальноосвітніх шкіл, широкого загалу шанувальників стародавньої історії Полтавщини, учнівської молоді.

velichko buklet
button 

Батьківщина літописця Самійла Величка — село Жуки

Батьківщина літописця Самійла Величка — село Жуки. Буклет. Програма конференції./ Авт. тексту В. А. Яремченко. Відп. ред. О. Б. Супруненко. Відп. за випуск М. М. Кононенко. / Полтавський краєзнавчий музей імені Василя  Кричевського. – Полтава, 2017. – 6 с., іл.

Програма конференції «Батьківщина найвизначнішого літописця козацької доби Самійла Величка — село Жуки»

 2016

kigim book edit 1
button

Постаті природознавства та музейництва Полтавщини

Самородов В. М., Кигим С. Л.
Постаті природознавства та музейництва Полтавщини (ХІХ – ХХ ст.) / За наук. ред. В. М. Самородова. – Полтава : Дивосвіт, 2016. – 144 с.

ISBN 978-617-633-166-7

Методом історично-наукового аналізу комплексно реконструйовано етапи життя та творчу спадщину знаних натуралістів та першопрохідців музейництва Полтавщини, перших завідувачів Полтавського природничо-історичного музею (нині Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського) – Михайла Олександровича Олеховського (1855–1909), Миколи Федоровича Ніколаєва (1882–1941?) та Валентина Федоровича Ніколаєва (1889–1973). Уперше найбільш повно систематизовано бібліографію їхніх наукових праць та публікацій про них.
Для широкого кола шанувальників історії, краєзнавства, музейників, усіх, кого цікавить багата на події й таланти історія Полтавщини.

ukrdim-16 button

Будинок Українського клубу в Полтаві

ISBN 978-966-182-437-8

Науково-популярний нарис про будинок Українського клубу та Українського університету в Полтаві часу національного відродження й Української революції по вул. Стрітенській, 37, в якому наразі розміщується Центр охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації – пам’ятку української історії.
Для істориків, краєзнавців, викладачів вишів і шкіл, студентів, широкого загалу шанувальників історії м. Полтави.

PKM 16 button 

Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей.

Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей.Маловідомі сторінкиісторії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск ХІ / Редкол. : Волошин Ю. В., Киридон А. М., Мокляк В. О. та ін. – Полтава : Дивосвіт, 2016. – 456 с., іл. + 12 с. вкл.

ISBN 978-617-6331-74-2.

Пропонований увазі читача збірник наукових праць є підсумком наукової діяльностіПолтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського за 2015 р.та продовженням започаткованого у 2003 р. щорічного видання музею, до якого включені матеріали дослідженьне лише працівників музею, а й кращих наукових сил Полтавщини.Розвідки, опубліковані у збірнику, стосуються різних питань історії Полтавщини, у т. ч.природничих наук, археології, історії козацтва, нової та новітньої історії Полтавщини,історії церкви та релігієзнавства, життя і діяльності визначних полтавців, питань музеєзнавства. Усі вони будуть цікавими для тих, хто не байдужий до історії рідного краю.Для науковців, студентів, широкого кола любителів історії.

svod komsomolsk
button

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область Комсомольська міська рада.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область Комсомольська міська рада. Упорядн., наук. ред. Супруненко О.Б. – Авт.: Андрієць В.А., Башкатов Ю.Ю., Бережна В.В., Гавриленко І.М., Каркач Г.І., Кириченко В.Я., Кулатова І.М., Лісняк В.М., Лямкін В.В., Мироненко К.М., Мокляк В.О., Некрасова Г.М., Поляков В.М., Прибутько О.Є., Прядко А.І., Сидоренко О.В., Стахів М.П., Супруненко О.Б., Шерстюк В.В. – Укл. покажчиків: Пуголовок Ю.О., Хорєв С.В., Шерстюк В.В.; укл. схем: Менчинська Т.В., Супруненко О.Б., Тимощук А.І., Шерстюк В.В. – Київ–Полтава: Полтавський літератор, 2008. – 148 с.: іл. + 4 с. вкл.

ISBN 978-966-192-010-0

Пропоноване увазі читача видання входить до серії публікацій матеріалів «Зводу пам’яток історії та культури України», що знаходяться на території Полтавської області. Цей випуск присвячений пам’яткам природи, археології, історії, монументального мистецтва, котрі розташовані в адміністративних межах Комсомольської міської ради Полтавської області.

 

1992

grab suprunenko kondraruk
button

Граб В. І., Супруненко О. Б. Справа Ю. В. Кондратюка та ін.

Граб В. И., Супруненко А. Б. Дело Ю. В. Кондратюка и др. / ПКМ; Фирма «Метоп». – Полтава, 1992. – 40 с.: ил..

Издание посвящено драматическому периоду в жизни одного из пионеров космонавтики Юрия Васильевича Кондратюка (1897–1942), необоснованно привлеченному к уголовной ответственности в годы сталинских репрессий. Впервые широко публикуются документы ОГПУ, доступ к которым ранее был строго ограничен. Посвящается 95-летию со дня рождения Ю. В. Кондратюка. Для историков науки, краеведов, широкого круга читателей.

 

1990

suprununko karlovka 1990
button

Археологічні памятки Карлівського району Полтавської області

Супруненко А. Б. Археологические памятники Карловского района Полтавской области: каталог / Украин. общ-во охраны памятников истории и культуры, Полтав. обл. орг.; Полтавский краеведческий музей. – Полтава, 1990. – 92 с.: ил.

В очередном издании серии «Археологические памятники Полтавщины» содержится перечень известных на 1988 год археологических памятников и находок на территории Карловского района Полтавской области, указано их местонахождение, определяется культурная принадлежность. Публикуется комплекс кургана эпохи бронзы у с. Федоровка, возле которого обнаружена антропоморфная стела эпохи раннего металла с богатой иконографией, находки из раскопок курганов у с. Климовка (работы М. Я. Рудинского и А. К. Тахтая 1926 г.) и др. материалы. Приведен список литературных и архивных источников, в которых читатель может найти более полные данные о памятниках.
Для работников органов охраны памятников, археологов, краеведов, учителей школ, всех, кто интересуется далеким прошлым нашего края.

 

1988

kulatova suprunenko mashivka 1988
button

Археологічні памятки Машівського району Полтавської області

 

Археологические памятники Машевского района Полтавской области: каталог / Сост. Кулатова И. Н., Супруненко А. Б. / Полтав. обл. орг. Укр. общ-ва охраны памятников истории и культуры; Полтавский краеведческий музей. – Полтава: РИО Облстатуправления, 1988. – 20 с.: ил.

В издании содержится перечень известных на 1987 г. археологических памятников и находок на территории Машевского района Полтавской обл., указано их местонахождение, определяется культурная принадлежность. Приведены литературные и архивные источники, в которых читатель может найти более полные данные о памятниках.
Для работников органов охраны памятников, краеведов, учителей школ, всех, кто интересуется далёким прошлым нашего края.

seprunenko poltava 1988
button

Археологічні памятки території міста Полтави та околиць

Археологические памятники территории г. Полтавы и окрестностей: каталог / Авт. Супруненко А. Б. / Полтав. обл. орг. Укр. общ-ва охраны памятников истории и культуры; Полтавский краеведческий музей. – Полтава: РИО Облстатуправления, 1988. – 24 с.: карта.

В издании содержится перечень известных на 1987 г. археологических памятников на территории города Полтавы и в его окрестностях, указано их местонахождение, определена культурная принадлежность. Более полные сведения о каждом из памятников читатель может найти в литературных и архивных источниках, приведенных в конце каталога.
Для работников органов охраны памятников, научных сотрудников, краеведов, учителей школ, всех, кто интересуется далёким прошлым нашего края.

  1983

vicko kalalog
button

Заслужений художник Української РСР Іван Михайлович Віцько.

Заслужений художник Української РСР Іван Михайлович Віцько: каталог виставки творів/ Упорядник В.М. Ханко/ ПКМ; Полтав. обл. орг. Спілки художн. України. – Полтава: Облполіграфвидав, 1983. – 16 с.: іл.