ПОЛТАВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО

ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія (Електрична енергія)

Очікувана вартість закупівлі становить 170 500 грн. з ПДВ

Очікувану вартіть закупівлі було виведено за результатами аналізу проведених процедур відкритих торгів з особливостями у системі електронних закупівель прозорро за посилнням https://prozorro.gov.ua/ за предметом закупівлі ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія (Електрична енергія)

Номер оголошення UA-2023-03-13-005863-a

Річний план UA-P-2023-02-24-000014-c

Проєкт договору

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

про постачання електричної енергії споживачу

м. Полтава                                                                                                         «___»_____________20___року

___________________________________________________________________________, (далі – Постачальник), яке діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої Постановою НКРЕКП від _____________ за № _________, в особі _____________________________________________________, що діють на підставі ____________, та

___________________________________________________________________________________ (далі – Споживач) в особі _____________________________________________________________________, що діє на підставі_____________________________________(разом іменовані – Сторони), уклали цей договір (далі – Договір) про постачання електричної енергії споживачу про наступне.

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір про постачання електричної енергії споживачу (далі – Договір) встановлює порядок та умови постачання електричної енергії як товарної продукції споживачу (далі – Споживач) постачальником електричної енергії (далі – Постачальник).

1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 року № 312 (далі - ПРРЕЕ), та є однаковими для всіх споживачів.

Далі по тексту цього Договору Постачальник або Споживач іменуються Сторона, а разом - Сторони.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Постачальник продає електричну енергію ( код товару згідно Національного класифікатора ДК 021:2015: 09310000-5) (далі – товар, електрична енергія) Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

2.2. Обов'язковою умовою для постачання електричної енергії Споживачу є наявність у нього укладеного в установленому порядку з оператором системи розподілу договору про надання послуг з розподілу, на підставі якого Споживач набуває право отримувати послугу з розподілу електричної енергії.

2.3. Очікуваний обсяг постачання електричної енергії становить _________кВт⸳год та відповідає очікуваному обсягу закупівлі послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у оператора системи.

Обсяги закупівлі електричної енергії можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

3. Умови постачання

3.1. Початком постачання електричної енергії Споживачу є дата, зазначена в заяві-приєднанні, яка є додатком 1 до цього Договору.

3.2. Споживач має право вільно змінювати Постачальника відповідно до процедури, визначеної ПРРЕЕ та умов цього Договору.

3.3. Постачальник за цим Договором не має права вимагати від Споживача будь-якої іншої плати за електричну енергію, що не визначена у комерційній пропозиції, яка є додатком 2 до цього Договору.

4. Якість постачання електричної енергії

4.1. Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії Споживачу, Постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Споживачем.

4.2. Постачальник зобов’язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків зі Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

4.3. Споживач має право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості надання послуг Постачальником. Постачальник зобов’язується надавати компенсацію Споживачу за недотримання показників комерційної якості надання послуг Постачальником у порядку, затвердженому Регулятором, опублікувати на своєму офіційному веб-сайті порядок надання компенсацій та їх розміри.

5. Ціна, порядок обліку та оплати електричної енергії

5.1. Вартість цього Договору становить ______________. (______________________.) в тому числі ПДВ _________ грн. (_____________________.).

Вартість цього Договору та ціна за одиницю Товару може змінюватись у випадках передбачених ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», у випадках передбачених ст.651 Цивільного кодексу України, а також у разі встановлення ціни органами державної або виконавчої влади.

5.2. Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за цінами, що визначаються відповідно до механізму визначення ціни електричної енергії, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком 2 до цього Договору.

5.3. Ціна на електричну енергію встановлюється з дотриманням вимог, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» і ПРРЕЕ та інших нормативно-правових актів.

Сторони домовилися про те, що ціна на електричну енергію, затверджена Регулятором, а також встановлена органами державної або виконавчої влади, повинна бути обов'язкова для Сторін з дати її введення в дію.

5.4. Інформація про ціну електричної енергії має бути розміщена на офіційному веб-сайті Постачальника не пізніше ніж за 20 днів до початку її застосування з зазначенням порядку її формування, а у випадках передбачених абз.2 п.5.3 Договору - застосовуються з дати введення її в дію.

5.5. Ціна електричної енергії має зазначатися Постачальником у платіжних документах про оплату електричної енергії за цим Договором, у тому числі у разі її зміни. У випадках застосування до Споживача диференційованих цін електричної енергії суми, вказані в рахунках, відображають середню ціну, обчислену на базі різних диференційованих цін.

5.6.У разі збільшення ціни товару  на ринку Постачальник письмово звертається до Споживача щодо зміни ціни за одиницю товару. Підтвердженням факту коливання ціни електричної енергії на ринку є інформація, що розміщена на офіційному сайті ДП “Оператор ринку” (https://www.oree.com.ua/).

Постачальник разом з письмовою пропозицією щодо внесення змін до договору надає інформацію у документальному вигляді (роздруківку із сайту), що розміщена на офіційному сайті ДП “Оператор ринку” (https://www.oree.com.ua/), про зміну ціни електричної енергії за період стосовно якого подається письмове звернення, що підтверджує збільшення середньоринкової ціни (діапазону цін тощо) за одиницю товару в тих межах/розмірах, на які Постачальник пропонує змінити ціну товару.

Зміна ціни за одиницю товару (без врахування послуги з передачі та розподілу) регламентуються шляхом укладання додаткових угод пропорційно коливанню середньозваженої ціни.

5.7. Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць.

5.8. Розрахунки Споживача за цим Договором здійснюються виключно на поточний рахунок Постачальника.

Оплата вважається здійсненою після того, як на поточний рахунок Постачальника надійшла вся сума коштів, що підлягає сплаті за куповану електричну енергію відповідно до умов цього Договору. Поточний рахунок Постачальника зазначається у платіжних документах Постачальника, у тому числі у разі його зміни.

5.9. Оплата рахунку Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку, який не може бути меншим 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання його Споживачем або протягом строку зазначеного у комерційній пропозиції.

5.10. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим Договором у строки, передбачені комерційною пропозицією, Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначеному ПРРЕЕ.

У разі порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати та за прострочення виконання вказаного грошового зобов’язання повинен сплатити суму боргу з урахуванням вимог ст. 625 ЦК України.

Споживач сплачує за вимогою Постачальника пеню у розмірі, що визначається цим Договором та зазначається в комерційній пропозиції, яка є додатком 2 до цього Договору.

5.11. У разі виникнення у Споживача заборгованості за електричну енергію за цим Договором Споживач має право звернутись до Постачальника з заявою про складення графіка погашення заборгованості на строк не більше 12 місяців та за вимогою Постачальника подати довідки, що підтверджують неплатоспроможність (обмежену платоспроможність) Споживача. Графік погашення заборгованості оформляється додатком до цього Договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від здійснення поточних платежів за цим Договором.

У разі недотримання графіка погашення заборгованості або прострочення оплати поточних платежів, Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначеному цим Договором.

5.12. Споживач здійснює плату за послугу з розподілу електричної енергії через Постачальника. Спосіб оплати за послугу з розподілу електричної енергії зазначається в комерційній пропозиції, яка є додатком 2 до цього Договору.

Споживач може змінити спосіб оплати через діючого Постачальника на оплату напряму оператору системи за послугу з розподілу електричної енергії шляхом вибору відповідної комерційної пропозиції Постачальника.

При укладенні цього Договору Постачальник інформує Споживача про можливість оплати послуги з розподілу напряму оператору системи та надає відповідні роз’яснення.

5.13. Споживач має право обрати на розрахунковий період іншого Постачальника в установленому ПРРЕЕ порядку, за умов, що в нього є укладений договір про розподіл електричної енергії з оператором системи та не припинено електроживлення об’єкту (об’єктів) споживача за зверненням чинного електропостачальника або наявності на дату ініціювання споживачем процедури зміни електропостачальника такого звернення, надісланого в установленому порядку.

5.14. Порядок звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії на певну дату чи протягом відповідного періоду визначається відповідно до комерційної пропозиції, обраної Споживачем.

6. Електронний документообіг

6.1. Сторони погодили, що документообіг між Сторонами може здійснюється одним з таких способів:

або у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки (за наявності);

або у паперовому вигляді на паперовому носії.

6.2. Сторони домовилися про те, що з моменту підписання Договору при виконанні умов Договору, будуть здійснювати документообіг в формі електронних документів, для підтвердження описаних в них господарських операцій з використанням систем, зазначених в п.6.3. Договору.

6.3. Сторони узгодили наступні визначення термінів, які вживаються по тексту Договору:

-кваліфікована електронна печатка - удосконалена електронна печатка, яка створюється з використанням засобу кваліфікованої електронної печатки і базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки;

-Система електронного документообігу ( веб-сервіс «Paperless», Вчасно, FlyDoc, Deals та інші) – сервіс для компаній та підприємців по обміну документами між собою в електронній формі.

-«М.Е.Dос» - це система електронного документообігу, яка працює з різними типами документів: звітами, податковими накладними, актами, договорами в електронному вигляді;

- електронний документ (далі -Е-документ) - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, які передбачені чинним законодавством;

- кваліфікований електронний підпис ( далі –КЕП) - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (абз.23 ст.1 ЗУ «Про електронні довірчі послуги»);

- в системі «М.Е.Dос» та Системі електронного документообігу електронні документи стають електронними оригіналами документів, завдяки використанню кваліфікованого електронного підпису, це єдина платформа, що об'єднує всіх учасників документообміну та забезпечує єдиний стандарт обміну, перевірки, захисту та транспортування юридично значущих документів, підписаних електронним підписом. Ідентифікація відправника/одержувача здійснюється на підставі їх ідентифікаційних кодів з ЄДРПОУ.

-інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, законах України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 312, Договорі та інших нормативно-правових актах, які регулюють вказані відносини.

6.4. Порядок формування електронних документів:

6.4.1. Електронні адреси Сторін, які будуть використовуватись для обміну електронними документами:

Електронна адреса Постачальника та система електронного документообігу: _______________________________________________.

Електронна адреса Споживача та система електронного документообігу:___________________________________________________.

6.4.2. Формування документів за цим Договором здійснюється із застосуванням положень Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про електронні довірчі послуги», Договору та чинного законодавства України.

6.4.3. Сторони підтверджують, що вжили всіх підготовчих та організаційних заходів для переходу на обмін Е-документами, забезпечили виготовлення необхідних ЕП відповідальним співробітникам, відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.4.4. Споживач зобов’язаний щоденно слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням ЕП та повернення іншій Стороні.

6.4.5. Постачальник здійснює надсилання Е-документа (та вважається Стороною-відправником), а Споживач здійснює отримання Е-документа (та вважається Стороною-одержувачем).

6.4.6. Підготовка Е-документів здійснюється Постачальником в строки, встановлені умовами Договору та чинного законодавства України. Постачальник зобов’язаний належним чином скласти Е-документ, підписати його з використанням ЕП та направити Споживачу. Е-документи, що передає/направляє Постачальник, підписуються з використанням ЕП. Перевірка факту підписання Постачальником конкретного Е-документа здійснюється Споживачем з використанням Відкритого ключа і Кваліфікованого сертифікату відкритого ключа.

6.4.7. Отримані Сторонами Е-документи (рахунки, акт приймання-передачі, тощо) вважаються отриманими Сторонами до 24:00 год. наступного робочого дня з моменту відправлення Стороною такого Е-документу.

6.4.8. Сторони дійшли згоди, що Е-документ, вже отриманий та прийнятий Споживачем, автоматично вважається скасованим/анульованим після підписання обома Сторонами документа за цією ж операцією з більш пізньою датою. Новий документ надсилається Постачальником Споживачу з власної ініціативи або на обґрунтоване прохання Споживача у випадку необхідності внесення змін/коригування попереднього документа (зміна обсягів, тарифу, технічна помилка тощо). Юридичну силу буде мати той Е-документ, який був підписаний Сторонами останнім з використанням ЕП (у випадку наявності кількох різних Е-документів по одній і тій самій операції).

6.4.9. Сторони домовилися, що Е-документи, які відправлені та підписані Постачальником з використанням ЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов’язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документами, що складаються на паперовому носії. Підтвердження передачі Е-документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

6.4.10. Сторони погоджуються, що використання засобів криптографічного захисту інформації(далі за текстом –ЗКЗІ), які реалізують шифрування і ЕП, достатньо для забезпечення конфіденційності інформаційної взаємодії Сторін щодо захисту від несанкціонованого доступу та безпеки обробки інформації.

6.4.11. З метою забезпечення безпеки обробки та конфіденційності інформації Сторони зобов’язані:

-не допускати появи в комп’ютерному середовищі, де функціонує система для обміну Е-документами, комп’ютерних вірусів і програм, спрямованих на її руйнування;

-не нищити та/або не змінювати архіви відкритих ключів ЕП, електронних документів;

-не використовувати для підписання Е-документів недійсні, скомпрометовані ключі.

6.5. У випадку неможливості здійснювати документообіг в формі електронних документів Сторони негайно повідомляють про це одна одну.

6.6. Сторони самостійно забезпечують збереження свого програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними документами, відкритих ключів ЕП та Е-документів, розміщених на своїх комп’ютерах.

6.7. Видача, заміна, знищення Відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача Кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється встановленим законодавством відповідним органом. Сторони зобов’язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставин в строк, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

6.8. Постачальник не несе відповідальності та не надає консультаційних послуг щодо роботи системи для обміну Е-документами, програми, тощо.

6.9. Споживач зобов’язаний не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні повідомити на електронну пошту Постачальника про неможливість подальшого використання системи для обміну   Е-документами, програми, тощо у разі настання такого випадку.

6.10. При вирішенні всіх інших питань, пов’язаних з електронним документообігом, які не врегульовані розділом 6 Договору, Сторони керуються положеннями Договору та чинного законодавства України.

6.11. Підписуючи Договір, Споживач підтверджує, що зареєстрований в системі електронного документообігу «М.Е.Dос» та/або _______________________(зазначити систему електронного документообігу) та згоден з відправкою йому розрахункових документів (рахунок, акт, тощо) Постачальником в електронному вигляді з ЕП засобами системи електронного документообігу.

6.12. Заявки на зміну форми документообігу від Сторін оформлюються та направляються на адреси Сторін у вигляді офіційного листа.

7. Права та обов'язки Споживача

7.1. Споживач має право:

1) обирати спосіб визначення ціни за постачання електричної енергії на умовах, зазначених у комерційній пропозиції, обраній Споживачем;

2) отримувати електричну енергію на умовах, зазначених у цьому Договорі;

3) купувати електричну енергію із забезпеченням рівня якості комерційних послуг, відповідно до вимог діючих стандартів якості надання послуг, затверджених Регулятором, а також на отримання компенсації за порушення таких вимог, розмір якої визначено в комерційній пропозиції;

4) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та обов’язків, інформацію про ціну, порядок оплати спожитої електричної енергії, а також іншу інформацію, що має надаватися Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;

5) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші параметри власного споживання електричної енергії;

6) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з виконанням цього Договору;

7) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору;

8) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою, вимагати проведення звіряння розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним законодавством порядку;

9) проводити звіряння фактичних розрахунків в установленому ПРРЕЕ порядку з підписанням відповідного акту;

10) вільно обирати іншого електропостачальника та розірвати цей Договір у встановленому цим Договором та чинним законодавством порядку;

11) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинним законодавством та цим Договором;

12) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, понесених у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов'язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;

13) змінити електропостачальника, у разі наявності договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та відсутності припинення електроживлення об’єкту (об’єктів) споживача за зверненням чинного електропостачальника або наявності на дату ініціювання споживачем процедури зміни електропостачальника такого звернення, надісланого в установленому порядку;

14) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.

7.2. Споживач зобов'язується:

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії згідно з умовами цього Договору;

2) укласти в установленому порядку договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи для набуття права на правомірне споживання електричної енергії та фізичну доставку електричної енергії до межі балансової належності об’єкту Споживача;

3) раціонально використовувати електричну енергію, обережно поводитися з електричними пристроями та використовувати отриману електричну енергію виключно для власного споживання та не допускати несанкціонованого споживання електричної енергії;

4) протягом 5 робочих днів до початку постачання електричної енергії новим електропостачальником, але не пізніше дати, визначеної цим Договором, розрахуватися з діючим Постачальником за спожиту електричну енергію;

5) безперешкодно допускати на свою територію, у свої житлові, виробничі, господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку електричної енергії, засоби вимірювальної техніки тощо, представників Постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень для звіряння показів щодо фактично спожитої електричної енергії;

6) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством та/або цим Договором;

7) у разі отримання електропостачальником від оператора системи або нового чи попереднього власника (користувача) об’єкта споживача документального підтвердження факту укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії між оператором системи і новим власником (користувачем) цього об'єкта, має право достроково припинити дію договору про постачання електричної енергії без відповідних попереджень про це попереднього споживача. У такому разі дія відповідних договорів припиняється в частині постачання електричної енергії на об'єкт, а в частині виконання фінансових зобов'язань сторін (які виникли на дату припинення дії договорів) їх дія продовжується до дати здійснення повного взаєморозрахунку між сторонами.

8) у разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем електропостачальника (за наявності відповідного договору) або основного споживача про звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування електричною енергією, електропостачальник має право вимагати від попереднього власника (користувача) об’єкта (споживача) здійснення оплати спожитої на таких об'єктах електричної енергії та інших платежів виходячи з умов відповідних договорів до дати надходження належного повідомлення від попереднього власника (користувача) об’єкта (споживача) про звільнення приміщення, відповідно до п.4.27 ПРРЕЕ.

9) виконувати інші обов'язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.

8. Права і обов'язки Постачальника

8.1. Постачальник має право:

1) отримувати від Споживача плату за поставлену електричну енергію;

2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;

3) ініціювати припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;

4) безперешкодного доступу до розрахункових засобів вимірювальної техніки Споживача для перевірки показів щодо фактично використаних Споживачем обсягів електричної енергії;

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів електричної енергії з підписанням відповідного акту;

6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства, у тому числі отримувати відшкодування збитків від Споживача за дострокове розірвання Договору у випадках, не передбачених Договором;

7) у разі отримання електропостачальником від оператора системи або нового чи попереднього власника (користувача) об’єкта споживача документального підтвердження факту укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії між оператором системи і новим власником (користувачем) цього об'єкта, має право достроково припинити дію договору про постачання електричної енергії без відповідних попереджень про це попереднього споживача. У такому разі дія відповідних договорів припиняється в частині постачання електричної енергії на об'єкт, а в частині виконання фінансових зобов'язань сторін (які виникли на дату припинення дії договорів) їх дія продовжується до дати здійснення повного взаєморозрахунку між сторонами.

8) у разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем електропостачальника (за наявності відповідного договору) або основного споживача про звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування електричною енергією, електропостачальник має право вимагати від попереднього власника (користувача) об’єкта (споживача) здійснення оплати спожитої на таких об'єктах електричної енергії та інших платежів виходячи з умов відповідних договорів до дати надходження належного повідомлення від попереднього власника (користувача) об’єкта (споживача) про звільнення приміщення, відповідно до п.4.27 ПРРЕЕ.

9) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.

8.2. Постачальник зобов'язується:

1) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання електричної енергії відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору;

2) нараховувати і виставляти платіжні документи Споживачу за спожиту електричну енергію відповідно до вимог та у порядку, передбачених ПРРЕЕ та цим Договором;

3) забезпечити наявність різних комерційних пропозицій з постачання електричної енергії для Споживача;

4) надавати Споживачу інформацію про його права та обов’язки, ціни на електричну енергію, порядок оплати за спожиту електричну енергію, порядок зміни діючого Постачальника та іншу інформацію, що вимагається цим Договором та чинним законодавством, а також інформацію про ефективне споживання електричної енергії. Така інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Постачальника і безкоштовно надається Споживачу на його запит;

5) публікувати на офіційному веб-сайті (і в засобах масової інформації в передбачених законодавством випадках) детальну інформацію про зміну ціни електричної енергії за 20 днів до введення її у дію, а у випадках передбачених абз.2 п. 5.3. Договору з моменту вступу в дію;

6) видавати Споживачу безоплатно платіжні документи та форми звернень;

7) приймати оплату наданих за цим Договором послуг будь-яким способом, що передбачений цим Договором;

8) проводити оплату послуг з розподілу електричної енергії оператору системи, якщо Споживач не обрав спосіб оплати послуги з розподілу напряму з оператором системи;

9) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за електричну енергію і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

10) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов'язані з виконанням цього Договору;

11) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором;

12) забезпечувати конфіденційність даних, отриманих від Споживача;

13) забезпечувати для оператора системи фінансові гарантії у визначеному законодавством порядку у випадку оплати Споживачем послуги з розподілу електричної енергії через Постачальника;

14) протягом 3 (трьох) днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про нездатність продовжувати постачання електричної енергії Споживачу, він зобов’язується проінформувати Споживача про його право:

-   вибрати іншого електропостачальника;

- на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неможливістю подальшого виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;

15) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.

9. Порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії

9.1. Постачальник має право звернутися до оператора системи з вимогою про відключення об’єкту Споживача від електропостачання у випадках передбачених п.7.5.ПРРЕЕ.

9.2. Припинення електропостачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити заборгованість Постачальнику за цим Договором.

9.3. Відновлення постачання електричної енергії Споживачу може бути здійснено за умови повного розрахунку Споживача за спожиту електричну енергію за цим Договором або складання Сторонами графіку погашення заборгованості на умовах цього Договору та відшкодування витрат Постачальника на припинення та відновлення постачання електричної енергії.

9.4. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити постачання електричної енергії на об'єкт Споживача для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення тощо, Споживач має звернутися до оператора системи.

10. Відповідальність Сторін

10.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.

10.2. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у зв'язку з припиненням постачання електричної енергії Споживачу оператором системи на виконання неправомірного доручення Постачальника, в обсягах, передбачених ПРРЕЕ.

10.4. Постачальник не несе відповідальності за будь-які перебої у розподілі електричної енергії, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку системи розподілу електричної енергії, що сталися з вини відповідального оператора системи.

11. Порядок зміни електропостачальника

11.1. Споживач має право в будь-який момент часу змінити електропостачальника, в порядку передбаченому п.6.1 ПРРЕЕ.

12. Порядок розв'язання спорів

12. 1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні умов цього Договору, у разі якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між Сторонами або можуть бути вирішенні шляхом звернення Споживача до Інформаційно-консультаційного центру по роботі з споживачами електричної енергії, що створюється Постачальником згідно з Положенням про Інформаційно-консультаційний центр по роботі з споживачами електричної енергії, затвердженим постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 березня 2009 року № 299, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 квітня 2009 року за № 308/16324 (зі змінами) (далі – Положення про ІКЦ).

Під час вирішення спорів, Сторони мають керуватися порядком врегулювання спорів, встановленим ПРРЕЕ та Положенням про ІКЦ.

12. 2. У разі недосягнення між Сторонами згоди шляхом проведення переговорів або у разі незгоди Споживача з рішенням ІКЦ чи неотримання ним у встановлені ПРРЕЕ та Положенням про ІКЦ строки відповіді, Споживач має право звернутися з заявою про вирішення спору до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або до енергетичного омбудсмена, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузі електроенергетики (або забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі), Антимонопольного комітету України.

Врегулювання спорів Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення Споживача до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права щодо вирішення спору в судовому порядку.

13. Форс-мажорні обставини

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

13.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

13.3. Строк виконання зобов’язань за цим Договором відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

13.4. Сторони зобов'язані негайно повідомити про форс-мажорні обставини та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтверджуючі документи щодо їх настання відповідно до законодавства.

13.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за електричну енергію, яка була надана до їх виникнення.

14. Строк дії Договору та інші умови

14.1 Цей Договір укладається на строк, зазначений в комерційній пропозиції, яку обрав Споживач, та набуває чинності з дати подання Споживачем заяви-приєднання. Умови цього Договору починають виконуватись з дати початку постачання електричної енергії, зазначеної Споживачем у заяві-приєднанні або дати зазначеної в Комерційній пропозиції. У частині виконання грошових зобов’язань, Договір діє до повного їх виконання.

14.2. Постачальник має повідомляти Споживача про зміну будь-яких умов Договору не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право Споживача припинити дію Договору без сплати будь-яких штрафних санкцій чи іншої фінансової компенсації Постачальнику, шляхом опублікування такого повідомлення на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет абоповідомлення засобами електронного зв’язку на електронну адресу вказану у заяві-приєднання до умов договору або письмово шляхом направлення поштового відправлення.

Датою отримання таких повідомлень Споживачем вважається:

- наступний день з дати розміщення на офіційному веб-сайті Постачальника;

- дата вручення, що підтверджується підписом одержувача (споживача або його уповноваженої особи);

- дата його отримання від кур'єра;

- дата отримання іншими засобами комунікації (електронною поштою, факсимільним зв'язком тощо) чи в інший спосіб з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу у порядку, передбаченому договором про постачання електричної енергії споживачу та комерційною пропозицією та/або договором споживача на розподіл (передачу) електричної енергії;

- третій календарний день з дати його отримання поштовим відділенням зв'язку, на території обслуговування якого розташований об'єкт споживача (у разі направлення засобами поштового зв'язку рекомендованим або цінним листом).

14.3. Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, повідомивши Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати розірвання, у випадках якщо:

1) Споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з Договором, за умови, що Постачальник здійснив попередження Споживача про можливе розірвання цього Договору;

2)Споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору і не вжив заходів щодо усунення такого порушення в строк, що становить 5 робочих днів.

14.4. Дія цього Договору також припиняється у наступних випадках:

- анулювання Постачальнику ліцензії на постачання;

- банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником;

- у разі зміни власника об’єкту Споживача;

- у разі отримання електропостачальником від оператора системи або нового чи попереднього власника (користувача) об’єкта споживача документального підтвердження факту укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії між оператором системи і новим власником (користувачем) цього об'єкта, в частині постачання електричної енергії на об'єкт, а в частині виконання фінансових зобов'язань сторін (які виникли на дату припинення дії договору) їх дія продовжується до дати здійснення повного взаєморозрахунку між сторонами. З новим споживачем укладаються договори відповідно до вимог законодавства України, зокрема цих Правил, після припинення дії договорів зі споживачем, який звільняє приміщення, у частині постачання електричної енергії на цей об'єкт.

- у разі зміни електропостачальника.

14.5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з

оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.14.6. Дія Договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у Договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

14.7. Усі зміни та доповнення до Договору вносяться письмово додатковими угодами, які стають невід’ємною частиною Договору.

14.8. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

14.9. Усі повідомлення за цим Договором вважаються зробленими належним чином, якщо повідомлення здійснені відповідно до положень пунктів розділу 6 цього Договору або пункту 14.2 Договору.

14.10. Споживач зобов’язується у 10- денний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених в заяві-приєднанні, яка є додатком 1 до цього Договору.

14.11. Невід’ємною частиною Договору є додатки:

1) Заява-приєднання;

2) Комерційна пропозиція.

15. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Постачальник:                

________________________________

Споживач:        

Адреса:

Енергетичний ідентифікаційний код

(ЕІС код) № ______________________

Номер поточного рахунка

_________________________________

в________________________________

МФО

ЄДРПОУ ________________________

ІПН ____________________________

Тел. _____________________________

Email: ___________________________

веб-сайт:_________________________

_____________________

____________________ /____________/

____________________

____________________ /____________/

м.п.

Адреса:

Номер поточного рахунка

_________________________________

в________________________________

МФО

ЄДРПОУ ________________________

ІПН   ____________________________

Тел. _____________________________

Email: ___________________________

веб-сайт:_________________________

_____________________

____________________ /____________/

____________________

____________________ /____________/

м.п.

Додаток 1

до договору про постачання

електричної енергії споживачу

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до договору про постачання електричної енергії споживачу

Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – Правила роздрібного ринку), та ознайомившись з умовами договору про постачання електричної енергії споживачу (далі – Договір) на сайті електропостачальника (далі – Постачальник) в мережі Інтернет за адресою: http: _______________ або в друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності ________________________, приєднуюсь до умов Договору на умовах комерційної пропозиції ____________________ з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.

Персоніфіковані дані Споживача:

1 Назва Полтавський Краєзнавчий музей імені Василя Кричевського
2 ЕДРПОУ 02223827
3 Вид об'єкта  
4 Адреса об’єкта, ЕІС-код точки (точок) комерційного обліку  
  м. Полтава, вул. Конституції, 2 62Z9718819089505
  м. Полтава, пр-т Першотравневий, 16 62Z0984348158964
  м. Полтава, вул. Конституції, 2 62Z0978760240133
  м. Полтава, вул. Конституції, 2 62Z2334609922329
  м. Полтава, вул. Конституції, 2 62Z1242967979048
  м. Полтава, вул. Конституції, 2 62Z2224958565216
5 Найменування Оператора, з яким Споживач укладе договір розподілу електричної енергії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
7 Інформація про наявність пільг/субсидії* (є/немає) немає

*Примітка:

Початок постачання з __.__.20__ року.

Заповнюється Постачальником, якщо заява-приєднання надається для заповнення Постачальником.

Заповнюється Споживачем, якщо заява-приєднання заповнюється Споживачем самостійно.

За кожним об’єктом споживача надаються окремі ЕІС-коди точок комерційного обліку. Якщо таких точок більше однієї, їх перелік наводиться у додатку до Заяви-приєднання.

Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.

З моменту акцептування цієї заяви-приєднання в установленому Правилами роздрібного ринку порядку Споживач та Постачальник набувають всіх прав та обов’язків за Договором і несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

Відмітка про згоду Споживача на обробку персональних даних:

____________________          _________________ 

                (дата)                                   (особистий підпис)                      

*Примітка:

Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених у заяві-приєднанні.

Реквізити Споживача:

 
 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

____________________             _________________   

(дата подання заяви-приєднання)   М.П. (особистий підпис)                              

Додаток 2

до договору про постачання

електричної енергії споживачу

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

                Дана пропозиція розроблена у відповідності до норм Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 за № 312 зі змінами та доповненнями (далі – ПРРЕЕ).

Критерії, яким має відповідати Споживач, що обирає дану комерційну пропозицію

-              Споживач є власником (користувачем) об'єкта;

-              споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії;

-перехід прав та обов'язків до нового власника (користувача) об'єкта за договорами, укладеними відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії не потребує додаткових узгоджень.

Ціна

   За результатами закупівлі (останньої додаткової угоди) граничний розмір тарифу за фактично спожиту електричну енергію становить _____ грн. без урахування ПДВ та ______ грн. з ПДВ.    

     Ціна за фактично спожиту електричну енергію (без урахування ПДВ) розраховується за формулою:

Цфакт = Цкуп+ Тп+Впост +Ппост +Тр, де

       Цкуп – фактична ціна купівлі електричної енергії електропостачальником на всіх сегментах ринку;
       Тп – тариф на передачу електричної енергії оператора системи передачі (НЕК «Укренерго»), затверджений Регулятором;
       Впост – витрати постачальника (плата за послуги оператора ринку, адміністратора розрахунків, оператора комерційного обліку, організатора аукціону; внески на регулювання НКРЕКП, витрати на фінансову гарантію та банківські послуги передбачені Правилами ринку; та інші обов`язкові витрати постачальника згідно з нормативними документами);

         Ппост – складова прибутковості Постачальника. Для цієї комерційної пропозиції ____ грн.

         Тр – тариф на послуги з розподілу електричної енергії оператора системи розподілу, затверджений Регулятором;

Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно Податкового кодексу України.

Територія здійснення ліцензованої діяльності ____________________ здійснює постачання електричної енергії на території ліцензованої діяльності з розподілу/передачі електричної енергії енергорозподільчих підприємств України.
Розрахунковий період Календарний місяць з першого по останнє число включно.
Можливість застосування тарифних коефіцієнтів Не передбачено
Спосіб оплати    Безготівкова форма оплати на рахунок Постачальника із спеціальним режимом використання.
Терміни оплати

Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем за фактично спожиту електроенергію на підставі отриманого у Постачальника рахунку протягом 5-ти робочих днів від дня його отримання, але не пізніше 14:00 години 25 числа, на рахунок із спеціальним режимом використання, який зазначений у Договорі та/або розрахункових документах Постачальника.

Датою здійснення оплати є дата надходження коштів на рахунок Постачальника.

Подання щомісячної відомості про очікувані обсяги споживання

     Щороку до 01 листопада Споживач надає Оператору системи розподілу та Постачальнику в письмовій формі відомість про очікувані обсяги споживання електричної енергії на наступний календарний рік з розбивкою по місяцях та тарифних групах.

     Щомісячно до 15-го числа місяця (включно), що передує розрахунковому, Споживач надає Постачальнику в письмовій формі відомості про очікуване споживання електричної енергії в розрахунковому місяці з розбивкою за точками обліку відповідно до ЕІС кодів.

     Якщо Споживач не надав відомості про очікувані обсяги споживання електричної енергії, Постачальник має право вважати дійсними обсяги споживання, які Споживач надав Постачальнику останніми, або обсяги які були спожиті за останній розрахунковий місяць, в залежності від того який обсяг був більший.

Коригування замовлених обсягів

В разі необхідності Споживач може скоригувати замовлений обсяг купівлі електричної енергії до 14 числа поточного місяця. Відомості про скориговані обсяги купівлі електричної енергії Споживач надає Постачальнику в письмовій формі.

Оплата вартості додатково замовлених обсягів купівлі електричної енергії здійснюється Споживачем самостійно до 8:00 години дня, що передує дню споживання додатково замовлених обсягів.

Скориговані обсяги будуть враховуватись з 15 числа поточного місяця.

Штраф за відхилення фактичного споживання від замовленого обсягу

Не застосовується    

Строк надання рахунку за спожиту

електричну енергію та строк його оплати

Постачальник до 12 числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим, оформлює рахунок на оплату за фактично спожиту електричну енергію та Акт купівлі-продажу електричної енергії та в цей же строк надає їх Споживачу. Якщо Споживач не повернув підписаний Акт купівлі-продажу Постачальнику протягом 5-ти робочих днів, або не надав повідомлення про наявність розбіжностей, такий Акт купівлі-продажу вважається погоджений сторонами.  

     Оплата рахунка за фактично спожиту електричну енергію має бути здійснена Споживачем протягом 5-ти робочих днів від дня його отримання.

Спосіб отримання рахунку

Споживач отримує рахунок та акт в зручний для нього спосіб:

   - Веб-сервіс «Paperless»

   - «М.Е.Dос»

   - «Вчасно»    

   - електронною поштою;

   - поштовим зв’язком;

   - в Центрах Обслуговування Споживачів;

   - іншим зручним способом.

У разі неотримання Споживачем рахунку у визначені цією комерційною пропозицією строки не з вини Постачальника, рахунок за фактично спожиту електричну енергію вважається отриманим Споживачем 12 числа місяця, наступного за звітним.

Розмір пені за порушення строку оплати За порушення умов та термінів оплати згідно договору та чинного законодавства.
Штраф за дострокове припинення дії Договору Не передбачено  
Можливість надання пільг, субсидій Не надаються.
Можливість постачання захищеним Споживачам

Для забезпечення постачання електричної енергії необхідної для завершення технологічного процесу та електропостачання струмоприймачів захищеного Споживача на протязі одного розрахункового періоду, Споживач зобов’язаний накопичити на рахунку Постачальника необхідний для цього обсяг коштів (далі – накопичувальний аванс).

Накопичувальний аванс Споживачем здійснюється у обсязі, необхідному для забезпечення захищеності протягом одного розрахункового періоду за цінами, які діють на день здійснення платежу. Споживач самостійно щомісячно визначає суму авансового платежу за електроенергію для захищених об’єктів виходячи з розрахункової суми оплати електроспоживання захищених об’єктів на добу і строку, протягом якого Споживач бажає використовувати захищеність електропостачання та забезпечувати режим електропостачання на цьому рівні.

Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником комерційної якості послуг Компенсація за недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг з електропостачання надається у порядку та розмірі, визначеному Регулятором.
Термін дії Договору

Договір набирає чинності з дня, наступного за днем отримання                                             ______________- заяви-приєднання Споживача до умов Договору про постачання електричної енергії споживачу, в якій вказано про обрання Комерційної пропозиції ____. Якщо протягом трьох робочих днів після отримання заяви-приєднання Споживачу не буде повідомлено про невідповідність його критеріям обраній комерційній пропозиції, вона вважається прийнятою Постачальником.

Договір може бути розірвано в інший термін за ініціативою однієї із Сторін у порядку, визначеному чинним законодавством України, але в будь-якому випадку Договір діє до повного виконання Сторонами всіх своїх зобов`язань.

У разі, якщо на момент подання заяви-приєднання до Договору на об'єкт   Споживача було припинено/призупинено постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, то постачання здійснюється після відновлення, у встановленому законодавством порядку, надання послуг з розподілу/передачі.

Спосіб оплати за послуги з розподілу та передачі електричної енергії    Ціна на електричну енергію, що зазначена в розділі «Ціна», включає вартість послуг з розподілу та передачі електричної енергії Споживачу. Споживач здійснює плату за послуги з розподілу та передачі електричної енергії через Постачальника, з наступним перерахуванням Постачальником цієї оплати на рахунки ОСР та ОСП.
Інші умови

Інформування Споживача, з яким укладено Договір, про зміни в умовах Договору, про закінчення терміну дії, зміну тарифів, суми до сплати по рахунках, виставлених згідно з умовами Договору, строки їх оплати, надсилання попередження про відключення за заборгованість, іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин Сторін або може бути корисною для Споживача, може здійснюватися шляхом направлення відповідної інформації:

- на офіційному сайті Постачальника;

- через особистий кабінет Споживача;

- засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у заяві-приєднання до умов договору;

- СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору;

- в центрах обслуговування споживачів;

- тощо.