ПОЛТАВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО

Проводить процедуру відкритих торгів з особливостями щодо закупівлі «Поточний ремонт частини приміщень 1 поверху Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського за адресою вул. Конституції, 2, в м. Полтава (2 черга)» (код ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

Відповідно до змін до річного плану закупівлі: UA-P-2023-02-22-001250-c

Очікувана вартість процедури 6 838 916 грн з ПДВ

Номер закупівлі UA-2023-03-14-011580-a

Прєкт договору

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ № ___
про закупівлю будівельних робіт

м. Полтава        «             »             2023 року

                (надалі - Підрядник) в особі     , що діє на підставі        , з однієї сторони, та

(надалі - Замовник), в особі     , що діє на підставі        , (далі разом іменуються - Сторони, а кожна окремо - Сторона), керуючись положеннями Закону України «Про публічні закупівлі», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами та постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості), уклали цей Договір (далі - Договір) про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом Договору є послуги з поточного ремонту по об'єкту:        (надалі - Об'єкт).

Загальні обсяги закупівлі Послуг можуть бути змінені залежно від потреб Замовника у певних обсягах Послуг та/або реального фінансування видатків Замовника на зазначені цілі з відповідним зміненням ціни Договору, з обов'язковим оформленням і підписанням Сторонами про це відповідної Додаткової угоди до Договору.

Послуги надаються відповідно до Договірної ціни та календарного графіку надання послуг з поточного ремонту (Додаток 1 та Додаток 2), які є невід'ємною частиною цього Договору.

ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ТА ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Підрядник зобов'язаний надати Послуги, якість яких відповідає державним і будівельним стандартам, технічним умовам, державним будівельним нормам та правилам, що діють в Україні.

Якість усіх матеріалів, що застосовуються при наданні Послуг, повинна відповідати стандартам, які застосовуються в Україні, вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва.

Загальний гарантійний термін на всі виконані Підрядником та прийняті Замовником Послуги становить 12 місяців, з дати підписання Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт за примірною формою № КБ-2в (далі - Акт КБ-2в).

У випадку порушення умов, порядку та правил експлуатації Об'єкту чи окремих його частин після прийняття Послуг, що призвело до виникнення дефектів чи недоліків, а також в інших випадках, коли виникнення окремих дефектів чи недоліків не залежить від Підрядника, останній має право не виконувати свої гарантійні зобов'язання щодо виправлення дефектів або недоліків.

ДОГОВІРНА ЦІНА

Ціна Договору визначена на підставі Договірної ціни (додаток 1 до Договору) і становить:

                . Джерело фінансування - кошти           бюджету.

Ціна Договору може бути змінена залежно від потреб Замовника у певних обсягах Послуг та/або реального фінансування видатків Замовника на зазначені цілі, з обов'язковим оформленням і підписанням Сторонами про це відповідної Додаткової угоди до Договору.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

Оплата за надані Підрядником Послуги здійснюється Замовником на підставі підписаного Сторонами Акта КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за примірною формою № КБ-3 (далі - Довідка КБ-3) впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати іх підписання.

Розрахунок за надані Послуги здійснюється Замовником у національній валюті України шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Підрядника.

СТРОКИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Підрядник зобов'язується закінчити виконання робіт (надання послуг) до 25 грудня 2023 року.

Послуги надаються з матеріалів Підрядника.

Підрядник зобов'язаний самостійно за власний рахунок поставити на Об'єкт Замовника усі необхідні для надання Послуг матеріали, комплектуючі вироби і здійснити їх розвантаження, складування і зберігання на Об'єкті Замовника протягом усього строку надання Послуг.

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

У порядку та на умовах визначених Договором, Підрядник зобов'язується надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити вартість наданих Послуг.

Підрядник зобов'язаний:

Надати Послуги у відповідності до умов цього Договору.

Забезпечити надання Послуг у відповідності до чинного законодавства, нормативно-правових актів та нормативних актів з промислової, протипожежної безпеки, з охорони праці, техніки безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

Забезпечити якісне та своєчасне надання Послуг у відповідності до Договору та технологічної послідовності виконання поточного ремонту, а також дотримуватись правил техніки безпеки та пожежної безпеки в ході надання Послуг.

Передати надані Послуги Замовнику.

Підрядник має право:

Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за надані Послуги.

На дострокове надання Послуг за письмовим погодженням Замовника.

Реалізовувати інші права, передбачені цим Договором та законодавством України.

Замовник зобов'язаний:

Забезпечити доступ Підрядника до приміщень Об'єкту для надання Послуг за Договором.

Своєчасно та в повному обсязі оплатити надані Послуги шляхом проведення розрахунків на умовах цього Договору.

Замовник має право:

Контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання Послуг та в процесі надання Послуг на Об'єкті.

Реалізовувати інші права, передбачені цим Договором та законодавством України.

ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

Замовник приймає надані належним чином Підрядником Послуги шляхом підписання Акту КБ-2в та Довідки КБ-3.

Після завершення надання Послуг, Підрядник готує Акт КБ-2в та Довідку КБ-3, у 2 (двох) примірниках кожний, підписує їх зі своєї сторони та передає особисто Замовнику для перевірки та підписання останнім.

Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання Акт КБ2в та Довідки КБ-3 зобов'язаний прийняти надані належним чином Послуги, підписати Акт КБ-2в та Довідку КБ-3 та повернути Підряднику по одному примірнику підписаного Акту КБ-2в та Довідки КБ-3, або надати Підряднику мотивовану письмову відмову в підписанні Акту КБ-2в та Довідки КБ-3.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність в порядку, визначеному цим Договором і законодавством України.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

У випадку виникнення спорів або розбіжностей по цьому Договору або пов'язаних з ним, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

У разі не досягнення Сторонами згоди, спори або розбіжності вирішуються у відповідності до законодавства України.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами. До таких обставин надзвичайного характеру відносяться повінь, великі зливи, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, а також війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, акти або дії органів державного управління та будь-які інші обставини поза контролем Сторін.

Сторони зобов'язані сповіщати одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин протягом 5 (п'яти) робочих днів із дня їх настання. У випадках, коли обставини та їх наслідки, передбачені цим Договором, продовжують існувати більше, ніж 3 (три) місяці, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього терміну, Сторони у найкоротший термін проводять переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості.

ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Умови Договору мають однакову зобов'язальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткових угод до Договору.

Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін. В цьому випадку Сторони підписують додаткову угоду до Договору, якщо інше не передбачено Договором.

ІНШІ УМОВИ

Даний Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2023 року, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

Всі зміни і доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємними частинами і набувають чинності у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані повноважними представниками Сторін та скріплені їх печатками.

З питань, що не врегульовані Договором, Сторони керуються законодавством України.

Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних у цьому Договорі належних їй реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення - така Сторона несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

Представники Сторін підтверджують свої повноваження на укладення Договору та відсутність на таке будь-яких обмежень.

З моменту підписання Договору всі попередні переговори Сторін, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються зобов'язань за Договором, втрачають юридичну силу.

Цей Договір складений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених п. 19 постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», які стосуються даного предмета закупівлі.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків передбачених п. 18 Особливостей.

ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною Договору на дату його укладення є:

Додаток 1 - Договірна ціна.

Додаток 2 - Календарний графік надання послуг з поточного ремонту.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК: