ПОЛТАВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО

(придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп’ютерної техніки) для оцифрування музейних предметів) за кодом ДК 021:2015 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина)

Очікувана вартіть закупівлі становить 967 998грн з ПДВ

Очікувану вартість закупівлі було виведено за результатами аналізу закупівель за предметом закупівлі розміщеної у системі електронних закупівель https://prozorro.gov.ua/

Номер оголошення UA-2023-03-14-011971-a

Річний план закупівель UA-P-2023-02-16-002429-a

Проєкт договору

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

Договір поставки №    

«             »             року

(дата)

                , в особі               що діє на підставі         , (надалі - Покупець), з однієї сторони, та

                в особі                у подальшому «Продавець», що діє на підставі           , з другої сторони, надалі

Сторони, уклали цей Договір (надалі - Договір) про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Продавець зобов'язується поставити Покупцю товар, а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити такий товар на умовах, визначених Договором.

Найменування: (придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки) для оцифрування музейних предметів) за кодом ДК 021:2015 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина)

(далі - Товар).

Найменування (номенклатура, асортимент), кількість, та ціна за одиницю товару, зазначаються в Специфікації, що є невід'ємною частиною даного Договору.

Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків, визначених кошторисом, та потреби Покупця.

ЯКІСТЬ ТОВАРУ

Продавець гарантує, що якість Товару, який поставляється за цим Договором, відповідає характеристикам та сертифікатам якості фірм-виробників, технічним вимогам виробника, державним стандартам, вимогам цього Договору та відповідає технічним вимогам визначеним у тендерній документації до предмету закупівлі зазначеного у п.1.2 Договору.

Продавець гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України.

ЦІНА ДОГОВОРУ

Загальна вартість Договору визначена на підставі Додатку № 1 до даного

Договору та складає: -грн.       коп. (сума прописом), в т.ч. ПДВ 20% -

                грн.

Ціна даного Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін з підстав передбачених цим Договором.

Ціна цього Договору включає: ціну Товару, а також всі види платежів, зборів та податків, витрати пов'язані з поставкою даного товару (зокрема послуги з маркування, пакування, транспортування, розвантажувально-навантажувальні роботи, налаштування та підключення, тощо) на адресу, зазначену у п.5.2. цього Договору.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.

Оплата Товару здійснюється Покупцем протягом 15-ти робочих днів з дати поставки Товару, визначеної відповідно до п. 5.3 даного Договору.

Оплата за поставлений товар здійснюється Покупцем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця згідно видаткових накладних.

За відсутності на відповідному рахунку Покупця коштів, виділених на оплату зобов'язань згідно з цим Договором, оплату Покупець здійснює протягом 15 робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок Покупця.

ПОСТАВКА ТОВАРУ

Строк поставки товару: до        .

Місце поставки (передачі) товару - за адресою Покупця.

Передача Товару Покупцю здійснюється на підставі видаткової накладної на отримання товарно-матеріальних цінностей. Датою передачі Товару є дата оформлення та підписання уповноваженими представниками обох Сторін видаткової накладної на Товар.

Право власності та ризик випадкового знищення Товару переходить до Покупця одночасно з передачею Продавцем Товару.

ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ

Продавець забезпечує таке пакування Товару, яке потрібно для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до місця поставки, зазначеного в пункті 5.2 цього Договору, та рекомендаціям виробника Товару. Товар має бути у фірмовій упаковці в комплекті з приладдям та супровідною документацією до нього (якщо вид Товару передбачає).

Маркування Товару має відповідати відповідним нормативним документам на цей вид Товару.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Покупець зобов'язаний:

Своєчасно та в повному обсязі сплатити Продавцю вартість фактично поставленого Товару відповідно до умов цього Договору.

Приймати поставлений Продавцем Товар, якщо він відповідає умовам цього Договору.

Надати Продавцю необхідну інформацію для виконання зобов'язань за цим Договором.

Покупець має право:

Контролювати поставку Товару у строки, установлені цим Договором.

Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять додатковою угодою відповідні зміни до цього Договору.

Не здійснювати оплату за Товар у разі неналежного оформлення Продавцем платіжних документів (відсутність підписів, реквізитів тощо).

Відмовитися від підписання видаткової накладної на Товар у разі виявлення недоліків та неякісного Товару.

Надіслати Продавцю лист про виявлені недоліки Товару із зазначенням термінів їх усунення.

Продавець зобов'язаний:

Забезпечити поставку Товару у строки та за цінами, установленими цим Договором.

Забезпечити поставку (передачу) Товару, якість та кількість якого відповідає Специфікації (додаток до цього Договору) та розділу 2 цього Договору.

За невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором нести перед Покупцем відповідальність, визначену цим Договором та/або законодавством України.

7.4. Продавець має право:

Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за фактично поставлений Товар, що відповідає умовам цього Договору.

На дострокову поставку Товару за погодженням Покупця.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та законодавством України.

У разі порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) Товару Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості неякісних та/або некомплектних Товарів. У разі постачання (передачі) неякісного та/або некомплектного Товару Продавець усуває недоліки своїми силами за власний кошт протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання від Покупця листа з такими зауваженнями.

У разі порушення Продавцем строків поставки Товару Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості Товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості.

У разі односторонньої відмови Продавця від виконання умов цього Договору Продавець сплачує Покупцю неустойку (штраф) у розмірі 10 (десяти) відсотків ціни (вартості) Товару за цим Договором.

Сплата штрафу та/або пені чи застосування інших санкцій за цим Договором не звільняє Сторони від взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

Продавець забезпечує виконання своїх зобов'язань за Договором у розмірі 5 (п'ять) % його вартості, у формі банківської гарантії. Продавець, не пізніше дати укладання Договору вносить забезпечення виконання Договору, у формі оригіналу банківської гарантії, у розмірі 5 % вартості Договору, що становить     грн.

(              ). Строк дії забезпечення виконання

Договору повинен відповідати строку дії Договору. У разі продовження строку дії Договору, строк дії забезпечення виконання Договору продовжується на відповідний термін.

Надана Продавцем Покупцю у якості забезпечення виконання Договору, банківська гарантія повинна свідчити про безумовний та безвідкличний обов'язок банківської установи - гаранта, сплатити на користь Покупця (до відповідного бюджету) суму забезпечення виконання Договору, у разі невиконання або неналежного виконання Продавцем (Принципалом)своїх зобов'язань за Договором, при цьому в гарантії строк розгляду вимоги Покупця (Бенефіціара) повинен становити не більше 5-ти банківських днів з дати отримання такої вимоги.

Покупець повертає Продавцю забезпечення виконання Договору:

після виконання Продавцем Договору;

за рішенням суду щодо повернення забезпечення Договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або Договору нікчемним;

у випадках, передбачених статтею 43 Закону України «Про публічні закупівлі»;

згідно з умовами, зазначеними в Договорі, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

Забезпечення виконання Договору у вигляді оригіналу банківської гарантії повертається Покупцем особисто або поштою протягом п'яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення виконання Договору.

Покупець не повертає Продавцю забезпечення виконання Договору, у разі:

- відмови Продавця від виконання своїх зобов'язань за Договором;

- порушення Продавцем з його вини строків поставки Товару, передбачених Договором;

- порушення Продавцем умов Договору щодо належного виконання зобов'язань за цим Договором, у тому числі стосовно якості Товару.

ГАРАНТІЯ

Продавець гарантує, що Товар, який постачається за цим Договором, є новим,

не був у користуванні. Продавець гарантує, що Товар, який постачається за цим Договором, не має дефектів з причини конструкції, матеріалів або якості роботи або будь-яких дій Продавця, які можуть виявитися під час використання цих Товарів.

Гарантія на Товар дійсна (якщо вид Товару передбачає) протягом термінів, зазначених Сторонами у Специфікації (додаток до цього Договору), з дати поставки Товарів.

Гарантійне обслуговування (якщо вид Товару передбачає) здійснюється силами Продавця та за його кошт у відповідних сервісних центрах, зазначених у документації, що передається разом із Товаром.

Продавець зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування Товару протягом гарантійного строку: закріпити сервісного спеціаліста; терміново (протягом 3-х годин після відправлення Покупцем заявки-повідомлення) зреагувати на виклик Покупця для безкоштовного ремонту з необхідною заміною запчастин. Не пізніше, ніж на наступний робочий день після відправлення Покупцем заявки-повідомлення про настання гарантійного випадку, сервісний спеціаліст Продавця повинен прибути на місце розташування Товару, провести діагностику, визначити можливі несправності, та відновити працездатність Товару. У випадку неможливості відновлення працездатності Товару на наступний робочий день після відправлення Покупцем заявки-повідомлення, Продавець повинен у той же строк надати та встановити аналогічне підмінне обладнання. У випадку встановлення підмінного обладнання, строк усунення недоліків подовжується до п'яти робочих днів.

Дія гарантійних строків не залежить від строку дії Договору.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше п'яти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органами, уповноваженими згідно із законодавством України засвідчувати такі обставини.

У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Сторони зобов'язуються забезпечити повну відповідальність своїх працівників вимогам антикорупційного законодавства.

Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь якої іншої вигоди нематеріального чи грошового характеру без законних на те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим, щоб отримати будь яку вигоду або перевагу.

Сторони підтверджують, що їх працівники не використовують надані їм службові або трудові повноваження чи пов'язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, в тому числі, щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.

Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поіменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь - яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;

надання будь - яких гарантій;

прискорення існуючих процедур;

інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємовідносин між Сторонами.

Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та адміністративну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

Сторони цього Договору визнають вжиття заходів щодо запобігання корупції та контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному з метою запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - аж до розірвання цього Договору.

У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися

порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинно бути надіслане протягом               робочих днів з дати направлення письмового

повідомлення.

У письмовому повідомленні сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабаря, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги антикорупційного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків для Сторін в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, які повідомили про факт порушень.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Договір набирає чинності з моменту його укладання і діє по 31 грудня 2023 року, а в частині оплати - до повного виконання зобов'язань.

Сплив строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке сталося під час дії цього Договору.

Цей Договір вважається достроково розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або законодавством України.

ІНШІ УМОВИ

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом 5 (п'яти) робочих днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови попереднього письмового погодження цього з іншою Стороною.

Зміни до істотних умов договору можуть вноситись на підставі положень чинного законодавства України та ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі». Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної зі Сторін.

Усе, що не обумовлено умовами цього Договору, регулюється законодавством України. У разі неналежного виконання Сторонами своїх обов'язків за цим Договором їх договірні зобов'язання діють у будь-якому випадку до повного та належного (якісного) їх виконання.

Сторони встановлюють, що умови цього Договору разом із додатками до нього, усі попередні переговори за ним, протоколи, листування, які так чи інакше стосуються предмету цього Договору, а також інформація, яка передається згідно з цим Договором, не може розголошуватися без попередньої письмової згоди іншої Сторони, окрім вимог оприлюднення визначених законодавством України у сфері публічних закупівель.

До цього Договору додається додаток - Специфікація, що становить його невід'ємну частину на 1 аркуші.

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ПРОДАВЕЦЬ


 


                /             

/

"              "              20          року

МП

                /             

/

"              "              20          року

МП


 


Додаток 1 до Договору від       2023 року

№          

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п Найменування товару Од. виміру Кількість Ціна за одиницю, без ПДВ, грн. Ціна за одиницю, з ПДВ, грн. Вартість товару без ПДВ, грн.
1            
2            
Загальна вартість, грн. без ПДВ:  
ПДВ 20%, грн.:  
Загальна вартість, грн. з ПДВ:  

ПРОДАВЕЦЬ

 

       
       

 

** Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського зберігає значну колекцію цінних історичних та мистецьких артефактів державної частини Музейного фонду України. Вагому частку зібрання складає документальний фонд, який налічує близько 62 тис. одиниць зберігання. Значну цінність має також архів фондів музею (до 14 тис. од.), який, крім діючих фондово-облікових документів на музейні предмети, включає важливі джерела для вивчення історії закладу та окремих колекцій. З 2020 року музей співпрацює з Державним архівом Полтавської області щодо приведення стану документального фонду до норм зберігання та використання Національного архівного фонду.

В умовах повномасштабного військового вторгнення на територію України перед закладом як ніколи гостро постала проблема зберігання культурної спадщини, що передусім передбачає екстрене оцифрування музейних предметів та фондово-облікової документації.

Запланована до створення інформаційна база є необхідною не лише для повноцінного функціонування музею у цифровому просторі, але й стане неоціненним страховим ресурсом для встановлення ступеня пошкодження предметів чи їх міжнародного розшуку у разі викрадення.

Практика останніх місяців показала, що за відсутності цифрових даних із зображеннями у разі втрати музейного предмета встановити приналежність предмету до конкретної музейної збірки дуже важко. Крім того, зауважимо, що сучасна система міжнародного пошуку творів мистецтва, яка працює через мобільні застосунки типу ID-Art, потребує наявності якісного зображення та базових метаданих про предмет.

Оскільки терміновість цього завдання ставить певні вимоги до об’єму цифрових даних, провідні світові фундації зі збереження культурної спадщини рекомендують створювати інформаційні бази з обліковими відомостями на музейні предмети, доповненими 2D та 3D зображеннями високої якості.

Проєкт оцифрування колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського наразі має підтримку Полтавської обласної військової адміністрації щодо придбання комп’ютерної, фото та оргтехніки за винятком планетарного сканеру (ZEUTSCHEL OS HQ), необхідного для оптимальної цифровізації документального фонду, у тому числі унікальних документних пам’яток ХVІІІ – поч. ХХ ст., стародруків та антикварних видань.

Зазначимо, що у планах музею передбачений широкий доступ дослідників та громадськості до новостворених цифрових колекцій, використання якісних цифрових копій у експозиційній і виставковій роботі.

Проєкт щодо оцифрування предметів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського

Мета проєкту:

приведення стану документального фонду музею до норм зберігання та використання Національного архівного фонду;

екстрене зберігання культурної спадщини частини Музейного фонду України, що передусім передбачає оцифрування музейних предметів та фондово-облікової документації;

встановлення приналежності музейного предмету до конкретної музейної збірки (у разі втрати музейного предмета сучасна система міжнародного пошуку творів мистецтва, яка працює через мобільні застосунки типу ID-Art, потребує наявності якісного зображення та базових метаданих про предмет);

створення інформаційної бази з обліковими відомостями на музейні предмети, доповненими 2D та 3D зображеннями високої якості;

використання музейних інновацій (мультимедійні технології у експозиційному просторі музею, підсилення інформативності, комунікативності та атрактивності музейної експозиції).

Головні цілі та завдання проєкту:

автоматизація обліку музейних предметів та перехід на новий рівень представлення музейних фондів;

створення в електронну форматі предметів музейних колекцій для заповнення інформаційного контенту/системи музею;

створення високоякісних копій для допомоги під час реставрації предметів, репринтів, організації проєктів, проведення постингу та ведення тематичних рубрик у соціальних мережах та сайті музею, відтворення віртуальних виставок та віртуального музею;

популяризація доступності до музейного фонду;

використання програмного продукту для удосконалення обліку та використання музейних фондів;

Очікувані результати:

створення бази даних з обліковими даними про музейні предмети;

електронна картотека/архів оцифрованих облікових документів на музейні предмети;

обмін цифровою інформацією про експонати (фото, текст);

інструктивно-методичні матеріали з електронного музейного обліку і формування онлайнових колекцій (віртуальна експозиція/музей);

співпраця із платформою «Україна поруч» google Arts & Culture, український культурний фонд, НФТ (неповторний, єдиний у своєму роді цифровий актив) та іншими платформами;

створення доступної функції придбання та популяризації оцифрованих експонатів на сайті музею, у розділі «Бібліотека зображень»;

(Продаж з розділу «Бібліотека зображень» відбувається через «Крамниця музею» на сайті, а також реалізація цих зображень на різних носіях, які можна придбати в крамниці музею онлайн.

Видавнича діяльність також надає можливість придбати необхідне зображення).

Реалізація:

створення фотолабораторії щодо оцифрування музейних предметів;

робоча група включає працівників: головний зберігач фондів, працівники науково-дослідного відділу фондів, зав.сектором документів і графіки, зав.сектором речові пам’ятки, зав.сектром обліку музейних предметів, відділ цифрової інформації та комунікації зав.відділом, зав.сектором медійного забезпечення, фотограф, дизайнер, (зав.сектором технічного забезпечення, оператор з обробки інформації та комп’ютерного забезпечення, технік із системного адміністрування), піар менеджер, реставратор;

навчання та робота з вакансіями? (3 вакансії у відділі цифрової трансформації та комунікації + 1 культосвітня=4 вакансії);

підготовка приміщення (кімната знаходиться на І поверсі музею, 20,8 кв.м, потребує ремонту та технічно-вмебльованого облаштування);

підготовка списків та графіків опрацьованих експонатів для оцифрування, відповідно до затвердженого плану, відповідальні: головний зберігач фондів, зав.відділу цифрової трансформації та комунікації;

фотографування експонатів та обробка до необхідного формату – відповідальний фотограф;

опрацювання: дизайнерська обробка (підготовка фото для висвітлення та збереження на носіях) - відповідальний - дизайнер, зав.сектором медійного забезпечення описова обробка – відповідальні оператор з обробки інформації та комп’ютерного забезпечення, зав.сектором фондів;

завантаження на платформу/сайт/сервер, за необхідністю– відповідальний зав.сектором технічного забезпечення;

створення 3Д моделі експоната здійснюється за списком визначених пріоритетних предметів (унікальність і т.і.) – відповідальний дизайнер;

медіа супровід роботи щодо оцифрування музейних предметів з громадськістю та ЗМІ – відповідальний піар менеджер;

завідувач відділу цифрової трансформації та комунікації координує роботу оцифрування фондів та бере на себе роботу з візуалізації щомісячного медійного плану та заходів музею.

всього у роботі з оцифрування беруть участь 12 осіб (4 фонди+7 цифра+1 піар).